LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 39471 - Przedstawiony fragment dokumentacji technologicznej jest częścią karty
 • Pytanie nr 39472 - Ile wynosi wartość najmniejszej siły, która może spowodować rozerwanie pręta o przekroju kwadrato...
 • Pytanie nr 39473 - Na wale o średnicy równej 40 mm osadzono spoczynkowo koło pasowe przenoszące moment obrotowy wyno...
 • Pytanie nr 39474 - Oznaczenie pasowania według zasady stałego wałka przedstawia zapis
 • Pytanie nr 39475 - Przedstawiony dokument jest rysunkiem
 • Pytanie nr 39476 - W celu wykonania otworu w tulei przedstawionej na rysunku należy przeprowadzić zabiegi w następuj...
 • Pytanie nr 39477 - Podany na rysunku zapis oznacza, że ta część była poddana
 • Pytanie nr 39478 - Wydłużenie względne (ε) pręta stalowego poddanego rozciąganiu wyniosło 2%. Jaka będzie wartość na...
 • Pytanie nr 39479 - Formy kokilowe do odlewania wykonuje się
 • Pytanie nr 39480 - Którym nożem tokarskim można przeprowadzić toczenie wzdłużne i poprzeczne z dużą wydajnością?...
 • Pytanie nr 39481 - Montaż widocznych części prasy śrubowej przedstawionej na rysunku powinien przebiegać w następują...
 • Pytanie nr 39482 - Najlepszym sposobem zabezpieczania stali konstrukcyjnej zwykłej jakości (np. S235) przed korozją ...
 • Pytanie nr 39483 - W produkcji masowej półfabrykatami do wytworzenia części typu tuleja o dużych wymiarach gabarytow...
 • Pytanie nr 39484 - Czas wykonania odlewu korpusu wiertarki promieniowej wynosi 50 godzin. Koszt roboczogodziny to 15...
 • Pytanie nr 39485 - Przedstawiony na rysunku sprawdzian służy do kontroli jakości wykonania
 • Pytanie nr 39486 - Poprawność wykonania powierzchni wałka oznaczonej M20 x 1 należy kontrolować sprawdzianem
 • Pytanie nr 39487 - Której czynności nie wolno wykonywać na płycie traserskiej?
 • Pytanie nr 39488 - Do obliczania efektywności produkcji stosuje się wskaźnik
 • Pytanie nr 39489 - Najbardziej wydajnym sposobem obróbki skrawaniem płaszczyzn jest
 • Pytanie nr 39490 - Montaż których części należy określać według zasady selekcji?
 • Pytanie nr 39491 - Powstawaniu zjawiska narostu na narzędziu można zapobiec poprzez
 • Pytanie nr 39492 - Korozji międzykrystalicznej można zapobiec poprzez
 • Pytanie nr 39493 - Cykl remontowy maszyny technologicznej nie obejmuje remontu
 • Pytanie nr 39494 - Remont średni frezarki pionowej nie obejmuje
 • Pytanie nr 39495 - Który dokument potwierdza wydanie materiałów w celach produkcyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa?
 • Pytanie nr 39496 - Normy serii ISO9000 dotyczą systemu
 • Pytanie nr 39497 - Karta technologiczna remontu zawiera spis wszystkich faz procesu remontu (naprawy) i obejmuje jak...
 • Pytanie nr 39498 - Pierścienie łożysk tocznych wykonuje się ze stali oznaczonej symbolem
 • Pytanie nr 39499 - Korbowód silnika spalinowego nie może być wykonany metodami
 • Pytanie nr 39500 - Na którym rysunku przedstawiono brakujący rzut modelu?
 • Pytanie nr 39501 - Elementy zespołu haka przedstawionego na rysunku montowane są w kolejności:
 • Pytanie nr 39502 - Który zabieg cieplny polega na nagrzaniu stopu do odpowiedniej temperatury, wygrzaniu go w tej te...
 • Pytanie nr 39503 - Rysunek przedstawia zamocowanie przedmiotu obrabianego
 • Pytanie nr 39504 - Proces technologiczny wyrobu jest opracowywany najbardziej precyzyjnie dla produkcji
 • Pytanie nr 39505 - Ile kół zębatych wykona operator frezarki obwiedniowej w czasie 5 dni roboczych, jeżeli wytworzen...
 • Pytanie nr 39506 - Operator obrabiarki numerycznej przed uruchomieniem tokarki CNC w trybie pracy automatycznej nie ...
 • Pytanie nr 39507 - W produkcji aluminium z surowców wtórnych wykorzystywany jest proces rafinacji, który polega na
 • Pytanie nr 39508 - Stożek zewnętrzny na rysunku technicznym można zwymiarować poprzez podanie
 • Pytanie nr 39509 - Przedstawiony na rysunku nóż tokarski służy do toczenia
 • Pytanie nr 39510 - Koła zębate użyte w przekładniach specjalnego przeznaczenia, mocno obciążonych, wykonuje się ze...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ