LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 686 - Akt normatywny, wydawany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie przez wskaza...
 • Pytanie nr 687 - Centralne miejsce w strukturze organizacyjnej samorządu terytorialnego zajmuje rada gminy, rada p...
 • Pytanie nr 688 - Instytucja prawa cywilnego polegająca na tym, że po upływie wskazanego przez prawo terminu dłużni...
 • Pytanie nr 689 - Właściciel, którego pozbawiono faktycznego władztwa nad rzeczą, może wystąpić przeciwko osobie na...
 • Pytanie nr 690 - Po otrzymaniu informacji i ich selekcji, należy informacje użyteczne skierować do
 • Pytanie nr 691 - Państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, których do...
 • Pytanie nr 692 - Księgowanie operacji gospodarczych w tej samej kwocie na dwóch różnych kontach po przeciwnych str...
 • Pytanie nr 693 - Spółka z o.o. "Karo", zajmująca się produkcją tablic szkolnych, otrzymała fakturę VAT nr 15/2005 ...
 • Pytanie nr 694 - Wskaźniki służące do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, obrazujące relację zysku do inny...
 • Pytanie nr 695 - Umowa, w której jedna strona zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunk...
 • Pytanie nr 696 - Art. 143. Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dz...
 • Pytanie nr 697 - Na przykładzie zamieszczonego fragmentu klasyfikacji budżetowej, wskaż właściwą klasyfikację budż...
 • Pytanie nr 698 - Burmistrz zlecił swojej sekretarce, by zadzwoniła do Biblioteki Miejskiej i zapowiedziała jego wi...
 • Pytanie nr 699 - Z przedstawionego niżej protokołu wynika, że kontroli magazynów dokonali
 • Pytanie nr 700 - Na podstawie zamieszczonych danych z bilansu i rachunku zysków i strat spółki z o.o. "AGRO" oblic...
 • Pytanie nr 701 - Wskaż, która oferta banku przedstawia najniższy koszt kredytu w wysokości 50 000 zł udzielanego n...
 • Pytanie nr 702 - Temperatura w pomieszczeniach biurowych nie może być niższa niż
 • Pytanie nr 703 - Dane przechowywane w pamięci komputerów zabezpiecza się przez
 • Pytanie nr 704 - W celu zabezpieczenia dokumentów stosuje się oznaczenia kategorii akt. Kategoria akt B5 oznacza d...
 • Pytanie nr 878 - Przedsiębiorca dokonał zakupu maszyny stolarskiej w oparciu o umowę sprzedaży, która jest umową...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ