LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 60111 - Jeżeli instalacja elektryczna jest wyposażona w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z wykorzystanie...
 • Pytanie nr 60112 - Producent deklaruje zgodność wyrobu z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej przez umieszc...
 • Pytanie nr 60113 - Na rysunku przedstawiono wykresy wydajności energetycznej powietrznej pompy ciepła, określanej cz...
 • Pytanie nr 60114 - W słonecznej instalacji grzewczej przedstawionej na rysunku, przeznaczonej do całorocznego wspoma...
 • Pytanie nr 60115 - Zestaw fotowoltaiczny zawiera: panel fotowoltaiczny, kontroler ładowania akumulatorów oraz dwa ak...
 • Pytanie nr 60116 - Który z kolektorów słonecznych, zastosowany w instalacji do wspomagania ogrzewania wody użytkowej...
 • Pytanie nr 60117 - Do napełnienia instalacji solarnej, wspomagającej wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, należy użyć...
 • Pytanie nr 60118 - Który element należy zamontować w najwyższym punkcie instalacji solarnej?
 • Pytanie nr 60119 - Wytwarzanie infradźwięków (poniżej progu słyszalności od 1 do 20 Hz) należy uwzględnić przy wybor...
 • Pytanie nr 60120 - Jak i gdzie należy zamontować fotoogniwo, aby uzyskać maksymalną całoroczną wydajność?
 • Pytanie nr 60121 - Lokalizacja elektrowni wiatrowej w terenie wymaga sprawdzenia miejscowego planu zagospodarowania ...
 • Pytanie nr 60122 - Podczas transportu pompy ciepła należy uwzględnić szczególną wrażliwość tego urządzenia na
 • Pytanie nr 60123 - Który ze sposobów transportu kolektorów słonecznych na dach wysokiego budynku jest najlepszy?
 • Pytanie nr 60124 - Aby zbadać ciągłość połączeń elektrycznych w instalacji fotowoltaicznej, należy wykonać pomiar...
 • Pytanie nr 60125 - Do pomiaru mocy wyjściowej baterii słonecznej, o parametrach podanych w przedstawionej tabeli, na...
 • Pytanie nr 60126 - Do połączenia rur miedzianych, w technologii przedstawionej na rysunku,należy użyć
 • Pytanie nr 60127 - Ile zaworów bezpieczeństwa należy zakupić do realizacji przedstawionej na schemacie instalacji og...
 • Pytanie nr 60128 - Budowa fundamentu i wieży małej elektrowni wiatrowej o wysokości 10 metrów
 • Pytanie nr 60129 - Na rysunku przedstawiono schemat pompy ciepła. W jaki sposób należy opróżnić tę instalację z wody...
 • Pytanie nr 60130 - W budynku zainstalowana jest zintegrowana ze zbiornikiem powietrzna pompa ciepła przedstawiona na...
 • Pytanie nr 60131 - Warunkiem bezpiecznego wieloletniego użytkowania zasobnika c.w.u., pokrytego warstwą emalii ceram...
 • Pytanie nr 60132 - Podczas przerwy urlopowej przewidywany jest brak odbioru ciepła z kolektorów. Aby zapobiec przegr...
 • Pytanie nr 60133 - Na podstawie fragmentu charakterystyki pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. oraz danych do obliczeń...
 • Pytanie nr 60134 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ miesięczne koszty pokrycia strat energii w zbi...
 • Pytanie nr 60135 - Ile wynosi współczynnik wydajności pompy ciepła COP, obliczony na podstawie danych technicznych u...
 • Pytanie nr 60136 - Na schemacie instalacji solarnej literą Z oznaczono zawór
 • Pytanie nr 60137 - W jaki sposób należy łączyć rury miedziane z rurami ze stali ocynkowanej?
 • Pytanie nr 60138 - Do montażu wymiennika gruntowego poziomego w gruncie gliniastym, stanowiącego źródło energii nisk...
 • Pytanie nr 60139 - Lokalizacja zbiornika przedstawionego na rysunku wymaga pozostawienia wolnej przestrzeni z
 • Pytanie nr 60140 - Wyznaczając miejsce montażu kolektora słonecznego, przedstawione na rysunku, oraz kąt nachylenia ...
 • Pytanie nr 60141 - Przyczyną mniejszej od przewidywanej wydajności biwalentnego systemu, przedstawionego na rysunku,...
 • Pytanie nr 60142 - Na którym rysunku przedstawiono prawidłowo podłączone naczynie wzbiorcze w grupie solarnej?
 • Pytanie nr 60143 - Podczas uruchomienia instalacji przedstawionej na rysunku stwierdzono nieciągłą pracę pompy obieg...
 • Pytanie nr 60144 - Jako zabezpieczenie przed przegrzaniem się czynnika grzewczego w instalacji solarnej należy stoso...
 • Pytanie nr 60145 - Przedstawiony na rysunku sposób mocowania do ściany rur z wodą ciepłą jest
 • Pytanie nr 60146 - Zapowietrzanie instalacji solarnej może być spowodowane
 • Pytanie nr 60147 - Instalacja hydrauliczna systemu solarnego została zmontowana, natomiast nie zostały jeszcze podłą...
 • Pytanie nr 60148 - Określ rodzaj zacisków pomiarowych i prawidłowe wskazania woltomierza, mierzącego napięcie między...
 • Pytanie nr 60149 - Jak należy podłączyć żyły przedstawionego na rysunku kabla do zacisków listwy zasilania fragmentu...
 • Pytanie nr 60150 - W okresie zimowym odwrócony obieg cieczy roboczej w instalacji solarnej można zastosować do usuni...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ