LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 60351 - Na którym rysunku przedstawiono oznaczenie poziomu parteru stosowane na przekroju pionowym budynku?
 • Pytanie nr 60352 - Wysokość budynku przedstawionego na rysunku, od poziomu gruntu do kalenicy dachu, wynosi
 • Pytanie nr 60353 - Na rysunku przedstawiono kolektor płaski
 • Pytanie nr 60354 - Ciepło z otoczenia do wytwarzania ciepłej wody użytkowej wykorzystywane jest przez
 • Pytanie nr 60355 - Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, jakiego typu palenisko należy zastosować do spalan...
 • Pytanie nr 60356 - Które ogniwo fotowoltaiczne charakteryzuje się największą sprawnością?
 • Pytanie nr 60357 - Jeżeli źródłem ciepła są wody powierzchniowe lub grunt, w którym temperatura może spadać poniżej ...
 • Pytanie nr 60358 - Do wykonania połączeń rur miedzianych w instalacji biogazowej znajdującej się w obiekcie, w który...
 • Pytanie nr 60359 - Do wykonania połączeń rozłącznych rur AluPex w instalacji podłogowej współpracującej z pompą ciep...
 • Pytanie nr 60360 - Do wykonywania połączeń instalacji ciepłej wody użytkowej z rur PPR należy użyć zgrzewarki
 • Pytanie nr 60361 - Pole kolektorowe usytuowane na dachu budynku powinno być zorientowane w kierunku
 • Pytanie nr 60362 - Korzystając z przedstawionego fragmentu instrukcji określ, w jakiej odległości od odgromnika nale...
 • Pytanie nr 60363 - Wskaż, w oparciu o przedstawiony fragment instrukcji, na jakiej minimum głębokości poniżej lokaln...
 • Pytanie nr 60364 - Mieszacz wody użytkowej w instalacji solarnej montuje się pomiędzy obiegiem
 • Pytanie nr 60365 - Biogaz można magazynować w
 • Pytanie nr 60366 - Do transportu kolektora słonecznego na dach niskiego budynku jednorodzinnego należy zastosować
 • Pytanie nr 60367 - Na którym rysunku przedstawiono klucz nastawny płaski?
 • Pytanie nr 60368 - Jaki zawór przestawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 60369 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 60370 - Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne zaworu
 • Pytanie nr 60371 - Przedstawione na rysunku oznaczenie graficzne to symbol
 • Pytanie nr 60372 - Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne
 • Pytanie nr 60373 - Na podstawie fragmentu harmonogramu robót wskaż liczbę robotników, którą będzie liczyła brygada w...
 • Pytanie nr 60374 - Przegląd techniczny instalacji solarnej powinno przeprowadzać się raz na
 • Pytanie nr 60375 - Przedmiar robót instalacji fotowoltaicznej powinien być opracowany w kolejności
 • Pytanie nr 60376 - Istotną wielkością potrzebną do sporządzenia przedmiaru robót instalacji solarnej jest średnie za...
 • Pytanie nr 60377 - Podstawę do opracowania kosztorysu szczegółowego stanowią
 • Pytanie nr 60378 - Statystycznie w Polsce, w którym miesiącu zysk solarny z instalacji solarnej jest największy?
 • Pytanie nr 60379 - Które z wymienionych informacji są najistotniejsze podczas sporządzania oferty na wykonanie monta...
 • Pytanie nr 60380 - Do łączenia rur PE Ø 32 mm, przy montażu kolektora poziomego, należy użyć gratownika zewnętrznego...
 • Pytanie nr 60381 - Do budowy instalacji solarnych powinno się stosować rury
 • Pytanie nr 60382 - Uziemienie wewnętrzne instalacji fotowoltaicznej powinno być wykonane z
 • Pytanie nr 60383 - Do montażu ogniwa fotowoltaicznego do dachu dwuspadowego należy zastosować
 • Pytanie nr 60384 - Pompę obiegową należy zamontować na przewodzie
 • Pytanie nr 60385 - Pompę solarną należy zamontować na przewodzie
 • Pytanie nr 60386 - Zgodnie z danymi zawartymi w przedstawionej w tabeli suma długości 2 obiegów w instalacji z pompą...
 • Pytanie nr 60387 - Wyciek płynu solarnego przez zawór bezpieczeństwa podczas dużego nagrzania kolektora słonecznego ...
 • Pytanie nr 60388 - Podczas przeprowadzania próby szczelności obiegu solarnego ciśnienie kontrolne w każdym miejscu i...
 • Pytanie nr 60389 - Odbiór instalacji solarnej następuje
 • Pytanie nr 60390 - W celu zapobieżenia wypływowi wody z zasobnika podczas wymiany zużytej anody, znajdującej się w g...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ