LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 64871 - Akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie w celu jej wyko...
 • Pytanie nr 64872 - Wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego jest przykładem
 • Pytanie nr 64873 - Zgodnie z zamieszczonym schematem organizacyjnym bezpośrednim przełożonym Kierownika Urzędu Stanu...
 • Pytanie nr 64874 - Który organ powołuje prezesa Najwyższej Izby Kontroli?
 • Pytanie nr 64875 - Organem rządowej administracji zespolonej podległym wojewodzie jest
 • Pytanie nr 64876 - Kto wybiera starostę powiatu?
 • Pytanie nr 64877 - Kadencja sejmiku województwa, licząc od dnia wyborów, trwa
 • Pytanie nr 64878 - Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej województwa należy do...
 • Pytanie nr 64879 - Zgodnie z przytoczonymi przepisami ustawy komisarza rządowego powołuje
 • Pytanie nr 64880 - Która spośród wymienionych kompetencji należy do Rady Ministrów?
 • Pytanie nr 64881 - Do zakresu właściwości rzeczowej Naczelnego Sądu Administracyjnego należy
 • Pytanie nr 64882 - Zgodnie z przytoczonym przepisem spokrewnioną rodziną zastępczą dla dziecka może być jego
 • Pytanie nr 64883 - Zgodnie z przytoczonym przepisem akta sprawy o przyznaniu przez prezydenta miasta stypendium dla ...
 • Pytanie nr 64884 - Gdzie jest ogłaszany statut powiatu?
 • Pytanie nr 64885 - Małoletnia Dagmara urodzona i zameldowana w Krakowie, po rozwodzie rodziców zamieszkuje w Gdańsku...
 • Pytanie nr 64886 - Umowa pożyczki została zawarta 02.01.2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązał się do jej zwrotu w ciągu ...
 • Pytanie nr 64887 - Kiedy spółka akcyjna staje się osobą prawną?
 • Pytanie nr 64888 - Jeżeli strony umowy cywilnoprawnej doszły do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, to um...
 • Pytanie nr 64889 - Andrzej Malinowski dokonał darowizny na rzecz Dariusza Kowalczyka. W tej sytuacji mamy do czynien...
 • Pytanie nr 64890 - Jeżeli dokonana czynność prawna jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, to zgodnie z pr...
 • Pytanie nr 64891 - Dariusz Zięba po przepracowaniu 34 miesięcy rozwiązał z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowę o ...
 • Pytanie nr 64892 - Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy umowa o pracę wygasa
 • Pytanie nr 64893 - Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi
 • Pytanie nr 64894 - Którą zasadę postępowania administracyjnego wyraża zamieszczony przepis?
 • Pytanie nr 64895 - W świetle przytoczonego przepisu organem wyższego stopnia w stosunku do burmistrza, jeżeli ustawa...
 • Pytanie nr 64896 - Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego podmiotem na prawach strony w postępo...
 • Pytanie nr 64897 - Pracownik urzędu miasta z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w ustawowo określonym ter...
 • Pytanie nr 64898 - Organ administracji publicznej umarza postępowanie administracyjne w drodze
 • Pytanie nr 64899 - W postępowaniu administracyjnym dopuszczono jako dowód w sprawie przesłuchanie świadka i ustalono...
 • Pytanie nr 64900 - Jeżeli zostaną stwierdzone poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron na rozprawę w postępowaniu a...
 • Pytanie nr 64901 - W przypadku gdy uczestnikami mediacji w toku postępowania administracyjnego są tylko strony tego ...
 • Pytanie nr 64902 - Jak powinien postąpić organ administracji publicznej, do którego wpłynęło podanie o treści zamies...
 • Pytanie nr 64903 - Decyzja została doręczona stronie 2 stycznia 2020 r. Ostatnim dniem na złożenie odwołania od decy...
 • Pytanie nr 64904 - W dniu 3 grudnia 2019 r. do organu administracji publicznej wpłynął wniosek o rozpatrzenie sprawy...
 • Pytanie nr 64905 - Jeżeli leży to w interesie społecznym, organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pier...
 • Pytanie nr 64906 - Zgodnie z przywołanym przepisem postępowanie egzekucyjne wszczyna się po upływie 7 dni, licząc od...
 • Pytanie nr 64907 - Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajętą nieruchomość organ egzekucyjn...
 • Pytanie nr 64908 - Organem właściwym do rozpoznania wniosku złożonego do Marszałka Województwa Małopolskiego jest...
 • Pytanie nr 64909 - Wpływy z podatku akcyzowego, którym objęte są wyroby energetyczne, stanowią źródło dochodów budże...
 • Pytanie nr 64910 - Za sporządzenie aktu małżeństwa należy uiścić w Urzędzie Stanu Cywilnego opłatę skarbową. Wpływy ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ