LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 65231 - Liczba samic zaobserwowanych na drzewach jest podstawą opracowania prognozy zagrożenia drzewostan...
 • Pytanie nr 65232 - Budki lęgowe typu A1 mogą być zasiedlane przez
 • Pytanie nr 65233 - Szkodnikiem wtórnym sosny, rojącym się wczesną wiosną i zasiedlającym drzewa w strefie grubej kor...
 • Pytanie nr 65234 - Barczatka sosnówka zimuje w stadium
 • Pytanie nr 65235 - Zwójka sosnóweczka jest szkodnikiem
 • Pytanie nr 65236 - Organizmy żywe odżywiające się aparatem asymilacyjnym drzew to
 • Pytanie nr 65237 - Czarcie miotły są charakterystycznym objawem porażenia drzewa przez
 • Pytanie nr 65238 - Żer silny oznacza defoliację koron drzew na poziomie
 • Pytanie nr 65239 - Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny służą do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowy...
 • Pytanie nr 65240 - Metodą ograniczającą liczebność kornika drukarza jest
 • Pytanie nr 65241 - W celu ograniczenia występowania wiosennej osutki sosny zaleca się
 • Pytanie nr 65242 - W drzewostanach uszkodzonych przez wiatr, drewno pozostające w lesie po zimie, które nie zostało ...
 • Pytanie nr 65243 - Gatunkiem wrażliwym na mrozy, u którego może powstać tzw. listwa mrozowa, jest
 • Pytanie nr 65244 - Środki chemiczne służące do odstraszania zwierzyny to
 • Pytanie nr 65245 - Jeżeli powierzchnia lasu objęta przez ogień wynosi 1,2 ha, to mowa o pożarze
 • Pytanie nr 65246 - Na obszarach o dużym zagrożeniu pożarowym wzdłuż wytypowanych dróg, umożliwiających prowadzenie d...
 • Pytanie nr 65247 - Jeżeli na terenach leśnych zaistnieje konieczność rozpalenia ogniska w celu wykonania czynności z...
 • Pytanie nr 65248 - Zgodnie z danymi w tabelach pracochłonność zabezpieczenia repelentem uprawy o powierzchni 2,43 ha...
 • Pytanie nr 65249 - Orientacyjna liczba sadzonek dębu na 1 ha odnowień sztucznych wynosi
 • Pytanie nr 65250 - Pod okapem drzewostanu można przechowywać nasiona
 • Pytanie nr 65251 - W drzewostanach sosnowych, po wykonaniu pierwszego lub drugiego zabiegu trzebieży wczesnej (TW), ...
 • Pytanie nr 65252 - Materiał sadzeniowy o symbolu produkcyjnym 2/1 oznacza
 • Pytanie nr 65253 - Jeżeli odległość między środkami pasów wykonanych frezem wynosi 1,40 m, a przyjęta orientacyjna l...
 • Pytanie nr 65254 - W roku obfitego urodzaju nasion buka zwyczajnego, w celu zainicjowania odnowienia naturalnego, wy...
 • Pytanie nr 65255 - Charakterystycznym gatunkiem lasotwórczym Krainy Bałtyckiej (I), znajdującym się tam w granicach ...
 • Pytanie nr 65256 - Gatunkiem runa występującym na borze suchym (Bs) jest
 • Pytanie nr 65257 - Układ typów siedliskowych lasu na terenach nizinnych ze względu na malejącą żyzność siedliska jes...
 • Pytanie nr 65258 - W drzewostanach zagospodarowanych rębnią gniazdową częściową (IIIb) stosuje się odnowienie
 • Pytanie nr 65259 - Sadzenie w szparę wykonuje się
 • Pytanie nr 65260 - Przygotowanie gleby na siedliskach o silnym uwilgotnieniu, zabagnieniu lub na glebach torfowych p...
 • Pytanie nr 65261 - W typie drzewostanu zapisanym symbolem Db Bk So, przykładowy skład gatunkowy odnowienia jest nast...
 • Pytanie nr 65262 - Uprawę pochodzenia sztucznego, która w wyniku oceny udatności upraw uzyskała ocenę o symbolu klas...
 • Pytanie nr 65263 - W drzewostanach mieszanych rosnących na LMśw, zaliczonych do II klasy wieku, wykonuje się
 • Pytanie nr 65264 - Wałek odbioru mocy (WOM) jest źródłem napędu
 • Pytanie nr 65265 - Jeżeli instrukcja obsługi nie stanowi inaczej, to strefa niebezpieczna wokół prac wykonywanych pr...
 • Pytanie nr 65266 - W zmieszaniu wielkokępowym gatunki zmieszane są kępami o powierzchni co najmniej
 • Pytanie nr 65267 - W wyniku inwentaryzacji materiału sadzeniowego określono, że przeciętna liczba siewek sosny zwycz...
 • Pytanie nr 65268 - W czasie rysakowania powinno się zabezpieczyć strzałę na wysokość do około
 • Pytanie nr 65269 - Trofeum myśliwskie pozyskane z muflona to
 • Pytanie nr 65270 - Promień strefy ochrony całorocznej dla bociana czarnego wynosi do

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ