LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 725 - Koszty produkcji, które nie mają związku z wielkością produkcji są kosztami
 • Pytanie nr 726 - Cena płacona przez ostatecznego odbiorcę towarów konsumpcyjnych jest ceną
 • Pytanie nr 727 - Skutkiem powszechnego zastosowania komputerów w przedsiębiorstwach i urzędach jest bezrobocie
 • Pytanie nr 728 - Dobrami substytucyjnymi są
 • Pytanie nr 729 - Osoba fizyczna nabywa pełną zdolność do czynności prawnych w momencie
 • Pytanie nr 730 - Najważniejszym aktem normatywnym w Polsce jest
 • Pytanie nr 731 - Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest
 • Pytanie nr 732 - Ogólny trwały spadek cen w gospodarce przy wzroście wartości pieniądza nazywamy
 • Pytanie nr 733 - Normy zawarte w przepisach stanowionych przez określone w Konstytucji władze są normami
 • Pytanie nr 734 - Wykładnia przepisów prawnych dokonywana przez prawodawcę w tekście aktu normatywnego nazywa się w...
 • Pytanie nr 735 - Organem wykonawczym gminy, której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium t...
 • Pytanie nr 736 - Konstytucja daje prawo powoływania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zwoływania Rady Gabinetowej...
 • Pytanie nr 737 - Prawo do używania cudzej rzeczy i pobierania z niej pożytków to
 • Pytanie nr 738 - Umowa przeniesienia własności nieruchomości, pod rygorem nieważności wymaga zawarcia jej w formie...
 • Pytanie nr 739 - Część normy prawnej, będącej opisem sytuacji lub cech, jakie posiada konkretny podmiot, nosi nazw...
 • Pytanie nr 740 - Nabycie własności w wyniku długotrwałego posiadania rzeczy następuje poprzez
 • Pytanie nr 741 - Kierownik jednostki określa wszystkie zagadnienia związane z obiegiem pism
 • Pytanie nr 742 - Procedura podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, która zobowiązuje Radę Unii Europejskiej do z...
 • Pytanie nr 743 - Najwyższym organem spółki akcyjnej jest
 • Pytanie nr 744 - Władczym jednostronnym oświadczeniem woli organu administracji publicznej, określającym sytuację ...
 • Pytanie nr 745 - Organem właściwym do uchwalenia statutu spółdzielni jest
 • Pytanie nr 746 - Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje
 • Pytanie nr 747 - Na koncie pasywnym saldo początkowe oraz zwiększenia stanu składnika zapisujemy po stronie
 • Pytanie nr 748 - Na koncie aktywów można zaewidencjonować
 • Pytanie nr 749 - Faktura zakupu VAT jest dowodem księgowym
 • Pytanie nr 750 - Wynagrodzenia dla pracowników szkoły, z rachunku bankowego powiatu, są wypłacane na podstawie
 • Pytanie nr 751 - Wskaźnik poziomu zadłużenia kapitałowego jest wyrażany stosunkiem procentowym
 • Pytanie nr 752 - Analizując zatrudnienie w przedsiębiorstwie stwierdzono, że najwięcej zatrudnionych pracowników j...
 • Pytanie nr 753 - Przedsiębiorca dokonał zakupu maszyny stolarskiej w oparciu o umowę sprzedaży, która jest umową...
 • Pytanie nr 754 - Umowa, w której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się za wynagrodzeniem, w zakresie działalności s...
 • Pytanie nr 755 - "Art-114. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymag...
 • Pytanie nr 756 - Kiedy przestaje trwać wspólność ustawowa w przypadku ustania lub unieważnienia małżeństwa?
 • Pytanie nr 757 - Testament jest ważny, jeżeli spadkodawca sporządził go
 • Pytanie nr 758 - Na podstawie fragmentu Klasyfikacji budżetowej, ustal właściwą klasyfikację budżetową wydatku dot...
 • Pytanie nr 759 - Z zamieszczonego schematu struktury organizacyjnej gminy wynika, że skarbnik otrzymuje informacje...
 • Pytanie nr 760 - Polecenie przelewu wystawione przez pracownika działu księgowości podpisuje dyrektor i główny ksi...
 • Pytanie nr 761 - Przedstawione pismo, to
 • Pytanie nr 762 - Na podstawie zamieszczonej faktury VAT, określ kwotę podatku VAT naliczonego dla sklepu "Jolanta"
 • Pytanie nr 763 - Z treści zamieszczonego zaświadczenia wynika, że Pani Alina Kobiel jest zatrudniona w wymiarze
 • Pytanie nr 764 - Z przedstawionych danych wynika, że najwyższe bezrobocie odnotowano
 • Pytanie nr 765 - Do przychodów podmiotu gospodarczego zalicza się
 • Pytanie nr 766 - Sprzedaż w sklepie spożywczym w roku ubiegłym wyniosła 400 000 zł, a na rok bieżący zaplanowano j...
 • Pytanie nr 767 - Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli określ wartość dominanty przedstawionego szeregu ...
 • Pytanie nr 768 - Na podstawie danych z tabeli oblicz kwotę podatku dochodowego wiedząc, że podstawa opodatkowania ...
 • Pytanie nr 769 - Bank oferuje 10 000 złotych kredytu wakacyjnego spłacanego w 12 ratach miesięcznych po 940 złotyc...
 • Pytanie nr 770 - W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż
 • Pytanie nr 771 - Informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową podlegają ochronie począwszy od daty wytworzen...
 • Pytanie nr 772 - Dokumenty oznaczone klauzulą poufne są chronione przez
 • Pytanie nr 773 - Wszystkie akta zaliczane do akt kategorii A w przypadku likwidacji firmy
 • Pytanie nr 774 - Pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracownika z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ