LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 68271 - W języku HTML, aby nadać dokumentowi tytuł "Moja strona", który będzie wyświetlany na zakładce pr...
 • Pytanie nr 68272 - Stronę internetową zapisano w języku XHTML. Który z kodów stanowi implementację przedstawionego f...
 • Pytanie nr 68273 - W języku HTML zdefiniowano listę, która
 • Pytanie nr 68274 - Który znacznik służy budowaniu hierarchii tekstu w języku HTML?
 • Pytanie nr 68275 - W języku HTML, aby wstawić na stronę obraz zapisany w formacie JPG, należy zastosować znacznik
 • Pytanie nr 68276 - W formularzu HTML zastosowano znacznik <input>. Wyświetlone pole będzie służyło do wprowadz...
 • Pytanie nr 68277 - W języku CSS zdefiniowano formatowanie paragrafu, które przypisze mu następujące cechy:background...
 • Pytanie nr 68278 - Które z formatowań nie jest wyrażone w języku CSS?
 • Pytanie nr 68279 - W języku CSS przypisano regułę: float: left; dla bloku. Reguła ta zostanie wykorzystana do
 • Pytanie nr 68280 - Przedstawiona w języku CSS definicja stylu dotyczy odsyłacza, którya:visited {color: orange;}
 • Pytanie nr 68281 - W języku CSS wartości: underline, overline, line-through oraz blink dotyczą właściwości
 • Pytanie nr 68282 - W kodzie HTML kolor biały można zapisać za pomocą wartości
 • Pytanie nr 68283 - Grafik wykonał logo dla strony internetowej. To czarny znaczek na przezroczystym tle. Aby zachowa...
 • Pytanie nr 68284 - Grafik chce przekształcić bez utraty jakości obraz JPG w format PNG w ten sposób, żeby wszędzie t...
 • Pytanie nr 68285 - W języku SQL, aby wstawić wiersz danych do bazy, należy zastosować polecenie
 • Pytanie nr 68286 - W zapytaniu SQL, umieszczonym poniżej, znak gwiazdki oznacza, że w wyniku tego zapytaniaSELECT * ...
 • Pytanie nr 68287 - Które dane z 8 rekordów wpisanych do tabeli zwierzeta zostaną wyświetlone w wyniku podanego poniż...
 • Pytanie nr 68288 - Dana jest tabela uczniowie, do której wpisano rekordy jak na rysunku. Co będzie wynikiem działani...
 • Pytanie nr 68289 - Tabele Osoby i Adresy są połączone relacją jeden do wielu. Jakie zapytanie SQL należy zapisać, ab...
 • Pytanie nr 68290 - Tabela Pacjenci ma pola: imie, nazwisko, wiek, lekarz_id. Aby zestawić raport zawierający wyłączn...
 • Pytanie nr 68291 - W języku SQL polecenie ALTER TABLE ma za zadanie
 • Pytanie nr 68292 - Podane poniżej polecenie SQL ma za zadanieUPDATE Uczen SET id_klasy = id_klasy + 1;
 • Pytanie nr 68293 - W bazie danych MySQL polecenie CREATE USER umożliwia
 • Pytanie nr 68294 - Podane poniżej polecenie SQL nadaje prawo SELECTGRANT SELECT ON hurtownia.* TO 'sprzedawca'@'loca...
 • Pytanie nr 68295 - W tabeli pracownicy zdefiniowano klucz główny typu INTEGER z atrybutami NOT NULL oraz AUTO_INCREM...
 • Pytanie nr 68296 - W języku JavaScript typ boolean może być reprezentowany przez wartość
 • Pytanie nr 68297 - Które wyrażenie logiczne należy zastosować w języku JavaScript, aby wykonać operacje tylko dla do...
 • Pytanie nr 68298 - W języku PHP zapisano instrukcję pętli przedstawioną poniżej. Ile powtórzeń będzie miała podana p...
 • Pytanie nr 68299 - W języku JavaScript instrukcję: a++; można inaczej zapisać jako
 • Pytanie nr 68300 - Które metody odnoszą się do predefiniowanego obiektu Date w języku JavaScript?
 • Pytanie nr 68301 - W języku PHP w wyniku działania fragmentu kodu w zmiennej o nazwie Nowy_Napis znajdzie się$Napis ...
 • Pytanie nr 68302 - W języku JavaScript zdefiniowano obiekt Samochod. Aby wywołać jedną z metod tego obiektu, należy ...
 • Pytanie nr 68303 - W języku JavaScript podany poniżej fragment funkcji ma za zadaniewynik = 0; for (i = 0; i < ta...
 • Pytanie nr 68304 - W języku JavaScript podany poniżej fragment funkcji ma za zadaniewynik = 0; for (i = 0; i < ta...
 • Pytanie nr 68305 - Poniżej została przedstawiona obsługa<?php if ( !isset($_COOKIE[$nazwa]) ) echo "nie ustawion...
 • Pytanie nr 68306 - Weryfikację kompletności formularza, działającą po stronie przeglądarki, należy zrealizować w jęz...
 • Pytanie nr 68307 - W języku PHP, aby prawidłowo obsłużyć połączenie z bazą danych MySQL, ostatnią operacją, powinno ...
 • Pytanie nr 68308 - W języku PHP wykonano operację przedstawioną poniżej. Aby wyświetlić wszystkie wyniki tego zapyta...
 • Pytanie nr 68309 - Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu kodu PHP przedstawionego poniżej?mysqli_query($db, "...
 • Pytanie nr 68310 - Komentarz w kodzie PHP można umieścić pomiędzy znakami

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ