LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 775 - Zjawisko inflacji oznacza
 • Pytanie nr 776 - Forma rynku na którym istnieje tylko jeden odbiorca danego dobra to
 • Pytanie nr 777 - Skutkiem powszechnego zastosowania komputerów w przedsiębiorstwach i urzędach jest bezrobocie
 • Pytanie nr 778 - Dobrami substytucyjnymi są
 • Pytanie nr 779 - Osoba fizyczna nabywa pełną zdolność do czynności prawnych w momencie
 • Pytanie nr 780 - Najważniejszym aktem normatywnym w Polsce jest
 • Pytanie nr 781 - Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest
 • Pytanie nr 782 - Ogólny trwały spadek cen w gospodarce przy wzroście wartości pieniądza nazywamy
 • Pytanie nr 783 - Wykładni doktrynalnej prawa dokonują
 • Pytanie nr 784 - Prawdomówność, sprawiedliwość, wierność, męstwo to wartości właściwe dla norm
 • Pytanie nr 785 - Rada gminy to organ, który
 • Pytanie nr 786 - Konstytucja daje prawo powoływania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zwoływania Rady Gabinetowej...
 • Pytanie nr 787 - Prawo do używania cudzej rzeczy i pobierania z niej pożytków to
 • Pytanie nr 788 - Umowa przeniesienia własności nieruchomości, pod rygorem nieważności wymaga zawarcia jej w formie...
 • Pytanie nr 789 - Ustanie umowy o pracę spowodowane jest
 • Pytanie nr 790 - Nabycie własności w wyniku długotrwałego posiadania rzeczy następuje poprzez
 • Pytanie nr 791 - W przypadku zapytania skierowanego do urzędu skarbowego dotyczącego interpretacji przepisów podat...
 • Pytanie nr 792 - Procedura podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, która zobowiązuje Radę Unii Europejskiej do z...
 • Pytanie nr 793 - Najwyższym organem spółki akcyjnej jest
 • Pytanie nr 794 - Akt administracyjny, który zawiera rozstrzygnięcie w danej sprawie to
 • Pytanie nr 795 - Organem właściwym do uchwalenia statutu spółdzielni jest
 • Pytanie nr 796 - Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje
 • Pytanie nr 797 - Na koncie pasywnym saldo początkowe oraz zwiększenia stanu składnika zapisujemy po stronie
 • Pytanie nr 798 - Na kontach księgowych są dokonywane działania
 • Pytanie nr 799 - Faktura zakupu VAT jest dowodem księgowym
 • Pytanie nr 800 - Wynagrodzenia dla pracowników szkoły, z rachunku bankowego powiatu, są wypłacane na podstawie
 • Pytanie nr 801 - Wskaźnik poziomu zadłużenia kapitałowego jest wyrażany stosunkiem procentowym
 • Pytanie nr 802 - Wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w ciągu jednego roku w danym kraju to
 • Pytanie nr 803 - Przedsiębiorca dokonał zakupu maszyny stolarskiej w oparciu o umowę sprzedaży, która jest umową...
 • Pytanie nr 804 - Umowa, w której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się za wynagrodzeniem, w zakresie działalności s...
 • Pytanie nr 805 - Pożyczkobiorca w umowie zawartej 11 grudnia o godz. 12.00 zobowiązał się zwrócić dług w ciągu 4 d...
 • Pytanie nr 806 - Kiedy przestaje trwać wspólność ustawowa w przypadku ustania lub unieważnienia małżeństwa?
 • Pytanie nr 807 - Testament jest ważny, jeżeli spadkodawca sporządził go
 • Pytanie nr 808 - Na podstawie fragmentu Klasyfikacji budżetowej, ustal właściwą klasyfikację budżetową wydatku dot...
 • Pytanie nr 809 - Z zamieszczonego schematu struktury organizacyjnej gminy wynika, że skarbnik otrzymuje informacje...
 • Pytanie nr 810 - Polecenie przelewu wystawione przez pracownika działu księgowości podpisuje dyrektor i główny ksi...
 • Pytanie nr 811 - Przedstawione pismo, to
 • Pytanie nr 812 - Na podstawie zamieszczonej faktury VAT, określ kwotę podatku VAT naliczonego dla sklepu "Krystyna"
 • Pytanie nr 813 - Przedstawione pismo to
 • Pytanie nr 814 - Na podstawie danych zawartych w tabeli określ cenę telewizora przy wielkości popytu 1000 sztuk
 • Pytanie nr 815 - Do przychodów podmiotu gospodarczego zalicza się
 • Pytanie nr 816 - Sprzedaż w sklepie spożywczym w roku ubiegłym wyniosła 400 000 zł, a na rok bieżący zaplanowano j...
 • Pytanie nr 817 - Jeżeli wartość PKB równa się 160 000 mln dolarów, a kraj liczy 40 min mieszkańców, to w przelicze...
 • Pytanie nr 818 - Na podstawie danych z tabeli oblicz kwotę podatku dochodowego wiedząc, że podstawa opodatkowania ...
 • Pytanie nr 819 - Bank oferuje 1000 złotych kredytu wakacyjnego spłacanego w 12 ratach miesięcznych po 94 zł. Ile w...
 • Pytanie nr 820 - W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż
 • Pytanie nr 821 - Akta oznaczone symbolem B8 są przechowywane
 • Pytanie nr 822 - Dokumenty oznaczone klauzulą poufne są chronione przez
 • Pytanie nr 823 - Wszystkie akta zaliczane do akt kategorii A w przypadku likwidacji firmy
 • Pytanie nr 824 - Co oznacza umieszczony w pomieszczeniu znak bezpieczeństwa?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ