LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 71917 - Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po 6 latach pracy złożył pr...
 • Pytanie nr 71918 - Cechą charakterystyczną każdej umowy o dzieło jest
 • Pytanie nr 71919 - Na podstawie przedstawionego fragmentu listy płac oblicz kwotę do wypłaty.
 • Pytanie nr 71920 - Pracownik zatrudniony w systemie akordowym, w bieżącym miesiącu przepracował obowiązujące go norm...
 • Pytanie nr 71921 - Na podstawie fragmentu rachunku do umowy zlecenia nr 1/2022 ustal kwotę zaliczki na podatek docho...
 • Pytanie nr 71922 - Pracownik zatrudniony w systemie czasowym w maju przepracował: − 168 godzin zgodnie z obowiązując...
 • Pytanie nr 71923 - Na podstawie rachunku do umowy o dzieło oblicz kwotę do wypłaty dla wykonawcy dzieła.
 • Pytanie nr 71924 - Przedsiębiorstwo zatrudniło osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia, ustalając wynagrodzenie w...
 • Pytanie nr 71925 - Zleceniodawca podpisał umowę zlecenia z osobą w wieku 27 lat na kwotę 3 000,00 zł brutto. Koszty ...
 • Pytanie nr 71926 - Pracownik zatrudniony w hurtowni w systemie czasowo-prowizyjnym otrzymuje wynagrodzenie zasadnicz...
 • Pytanie nr 71927 - Pracownica (58 lat) przebywała na zwolnieniu lekarskim od 1 kwietnia do 8 maja 2022 r. Jest to pi...
 • Pytanie nr 71928 - Z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy, ze ...
 • Pytanie nr 71929 - Strata podatkowa występuje, jeżeli
 • Pytanie nr 71930 - Pracownik zatrudniony od 01.01.2022 r. przebywał w czerwcu na zwolnieniu lekarskim przez 10 dni z...
 • Pytanie nr 71931 - Pracownica, która urodziła dziecko, uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego z dniem 12 maja 202...
 • Pytanie nr 71932 - Do podatków zasilających w całości budżety jednostek samorządu terytorialnego należy podatek
 • Pytanie nr 71933 - Dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2021, którego termin płatn...
 • Pytanie nr 71934 - Podatnik rozlicza się miesięcznie z podatku VAT, prowadzi sprzedaż wyłącznie opodatkowaną. Na pod...
 • Pytanie nr 71935 - Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi sprzedaż usług wyłącznie opodatkowa...
 • Pytanie nr 71936 - Przedsiębiorstwo zakupiło i sprowadziło do Polski materiały produkcyjne od kontrahenta z USA. War...
 • Pytanie nr 71937 - W dniu 1 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa spółki. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady o łącz...
 • Pytanie nr 71938 - Pracodawca z wynagrodzenia pracownika można potrącić sumy przeznaczone na zaspokojenie świadczeń ...
 • Pytanie nr 71939 - Hurtownia z siedzibą w Krakowie będąca czynnym podatnikiem VAT zakupiła towary handlowe, które pr...
 • Pytanie nr 71940 - Zgodnie z Kodeksem pracy do obowiązkowych dodatków do wynagrodzenia zalicza się
 • Pytanie nr 71941 - Które koszty ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie są kosztami uzyskani...
 • Pytanie nr 71942 - Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowni...
 • Pytanie nr 71943 - Deklarację na podatek od środków transportowych osoba fizyczna składa do właściwego
 • Pytanie nr 71944 - Spółka zawarła umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobą fizyczną, z którą nie łącz...
 • Pytanie nr 71945 - Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2022 r. i wybrał opo...
 • Pytanie nr 71946 - Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę o pracę w dniu 31 marca 2022 r. W umowie wskazał datę ro...
 • Pytanie nr 71947 - Wskaż formę opodatkowania, która do ustalenia wysokości podatku dochodowego wymaga wskazania rodz...
 • Pytanie nr 71948 - Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 5 000,00 zł. Wskaż, które kwoty składe...
 • Pytanie nr 71949 - Pracodawca, który wypłacał swoim pracownikom wynagrodzenia z tytułu przychodów ze stosunku pracy,...
 • Pytanie nr 71950 - Mikroprzedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek przekazywać w formie elektroniczn...
 • Pytanie nr 71951 - Na podstawie przedstawionego fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oblicz kwotę składek na ...
 • Pytanie nr 71952 - Korzystając z tabeli, oblicz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez ubezpiecz...
 • Pytanie nr 71953 - Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który wybrał opodatkowanie na zas...
 • Pytanie nr 71954 - Który dokument musi złożyć płatnikowi składek pracownica po urodzeniu dziecka, aby otrzymać zasił...
 • Pytanie nr 71955 - W maju 2022 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniała na podstawie umowy o...
 • Pytanie nr 71956 - Przedsiębiorstwo zatrudniło pracownika w wieku 49 lat na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pr...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ