LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 81809 - Znalazłeś dokument, który zawiera informacje wymagające zachowania tajemnicy. Co powinieneś zrobi...
 • Pytanie nr 81813 - Jakie informacje zawarte w dokumentach biurowych mogą wymagać zachowania tajemnicy?
 • Pytanie nr 81823 - Przyjrzyj się strukturze organizacyjnej jednostki administracji publicznej. Który z poniższych or...
 • Pytanie nr 81833 - Jaki organ jest odpowiedzialny za wydawanie rozporządzeń z mocą ustawy?
 • Pytanie nr 81836 - Pełnomocnik podpisał umowę w imieniu klienta przed datą wydania pełnomocnictwa. Jaka jest konsekw...
 • Pytanie nr 81838 - Pełnomocnik podpisał umowę w imieniu klienta po dacie wygaśnięcia pełnomocnictwa. Jaka jest konse...
 • Pytanie nr 81843 - Określ prawidłowe działanie w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, jeśli s...
 • Pytanie nr 81846 - Jakie warunki musi spełnić pracownik, aby otrzymać zasiłek chorobowy?
 • Pytanie nr 81851 - Jako technik administracji, masz do czynienia z danymi osobowymi klientów. Które z poniższych stw...
 • Pytanie nr 81863 - Wybierz prawidłową konsekwencję prawna niezachowania terminu załatwiania sprawy przez organ admin...
 • Pytanie nr 81864 - DataOpis czynności 01.01.2020Złożenie wniosku 15.01.2020Otrzymanie decyzji 25.01.2020Złożeni...
 • Pytanie nr 81870 - Jaka jest różnica między umorzeniem a zakończeniem postępowania administracyjnego?
 • Pytanie nr 81872 - W jakiej sytuacji organ administracji publicznej ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne?
 • Pytanie nr 81874 - Wskaż, który z poniższych środków egzekucyjnych jest najbardziej skuteczny w przypadku dłużnika, ...
 • Pytanie nr 81879 - Wskaż, która z poniższych instytucji jest odpowiedzialna za przygotowanie projektu budżetu państw...
 • Pytanie nr 90563 - Poniżej przedstawiono tabelę z listą zadań do wykonania w jednostce administracyjnej. Zadanie...
 • Pytanie nr 90565 - Do której komórki organizacyjnej powinno zostać skierowane zadanie dotyczące rozwijania i wdrażan...
 • Pytanie nr 90569 - Klient Prośba Pan Kowalski Chce złożyć wniosek o zmianę adresu zamieszkania. Pa...
 • Pytanie nr 90572 - Podczas przygotowywania sali na spotkanie służbowe, zauważasz, że niektóre krzesła są uszkodzone....
 • Pytanie nr 90579 - Określ, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do norm:
 • Pytanie nr 90582 - Zidentyfikuj, które z poniższych oznaczeń odnosi się do normy międzynarodowej.
 • Pytanie nr 90586 - Wybierz prawidłową hierarchię norm od najszerszego do najwęższego zakresu.
 • Pytanie nr 90587 - Podczas wykonywania swoich obowiązków, jednostki administracji publicznej mogą działać w formie w...
 • Pytanie nr 90592 - Wskaż, który z poniższych organów administracji publicznej ma kompetencje do wydawania decyzji ad...
 • Pytanie nr 90597 - Wskaż, które z poniższych zadań należy do kompetencji organów uchwałodawczych samorządu terytoria...
 • Pytanie nr 90604 - Określ, który z poniższych organów wykonawczych samorządu terytorialnego reprezentuje gminę na ze...
 • Pytanie nr 90608 - Przygotowujesz dokument administracyjny. Wskaż, który z poniższych aktów prawnych będzie najważni...
 • Pytanie nr 90615 - Rozważ następującą tabelę przedstawiającą różne formy prawotwórczej działalności państwa: Fo...
 • Pytanie nr 90620 - Rozważ pojęcie "inkorporacji" w kontekście prawa administracyjnego. Co to oznacza?
 • Pytanie nr 90628 - Podaj, które z poniższych dokumentów są uważane za podstawowe źródło prawa cywilnego w Polsce....
 • Pytanie nr 90654 - DataNazwa dokumentuOpis 2022-01-10Wniosek o wydanie decyzjiWniosek złożony przez obywatela 20...
 • Pytanie nr 90662 - Załóż, że jesteś pracownikiem administracji publicznej i otrzymujesz odwołanie od decyzji adminis...
 • Pytanie nr 90663 - Które z poniższych twierdzeń dotyczących środków kontroli decyzji administracyjnej jest prawdziwe...
 • Pytanie nr 90667 - Na podstawie poniższej tabeli, która prezentuje etapy postępowania administracyjnego, wskaż, w kt...
 • Pytanie nr 90669 - W jakim przypadku organ administracji publicznej nie ma obowiązku wydać postanowienia o odmowie w...
 • Pytanie nr 90678 - Podaj, jaki jest główny cel sporządzania sprawozdań budżetowych w jednostkach administracji?
 • Pytanie nr 90679 - Jakie informacje zawiera zestawienie zmian w funduszu jednostki organizacyjnej sektora finansów p...
 • Pytanie nr 90680 - Wskaż, która z poniższych czynności jest częścią procesu analizy sprawozdań finansowych?
 • Pytanie nr 107689 - Podczas organizacji spotkania służbowego, które z poniższych zadań jest Twoją odpowiedzialnością ...
 • Pytanie nr 107695 - Jako technik administracji, masz obowiązek sporządzić wezwanie do złożenia wyjaśnień. Który z pon...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ