LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2012

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 9981 - Miejsca w przestrzennej strukturze stanowiska pracy, z którymi operator wchodzi w kontakt dotykow...
 • Pytanie nr 9982 - Wskaźnikiem ciężkości pracy fizycznej jest
 • Pytanie nr 9983 - Hałas należy do czynników szkodliwych z grupy czynników
 • Pytanie nr 9984 - Jakim znakiem powinien być oznaczony każdy wyrób finalny wprowadzony do obrotu handlowego na rynk...
 • Pytanie nr 9985 - Rysunek przedstawiający trzpień, to rysunek
 • Pytanie nr 9986 - Jaki rodzaj rysunku technicznego przestawiono obok?
 • Pytanie nr 9987 - Który z rysunków jest rysunkiem montażowym?
 • Pytanie nr 9988 - Na którym z rysunków przedstawiono rysunek wykonawczy młotka?
 • Pytanie nr 9989 - Oznaczenie najmniejszej i największej dopuszczalnej chropowatości znajduje się na rysunku
 • Pytanie nr 9990 - Na którym rysunku przedmiot został poprawnie zwymiarowany?
 • Pytanie nr 9991 - W rysunku technicznym linia ciągła cienka służy do rysowania
 • Pytanie nr 9992 - Wymiary graniczne A i B dla otworu o średnicy d = 30 mm i odchyłkach ES = 0,020 i EI = 0,010 wyno...
 • Pytanie nr 9993 - Pracodawca ma obowiązek skierować osobę przyjmowaną do pracy na badania lekarskie
 • Pytanie nr 9994 - Wskaż maksymalny ciężar jaki może przenosić młodociana dziewczyna przy stałej pracy na odległość ...
 • Pytanie nr 9995 - Sprzątaczka w czasie pracy uległa wypadkowi. Komisja lekarska uznała 5 procentowy stały uszczerbe...
 • Pytanie nr 9996 - Pracownicy, upoważnieni do wykonywania robót budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych,
 • Pytanie nr 9997 - W tabeli przedstawiono wykaz szczepień ochronnych na określonych stanowiskach pracy. Pani podejmu...
 • Pytanie nr 9998 - Pracodawca, w odpowiedzi na pozew, podniósł zarzut przedawnienia roszczenia z uwagi na upływ okre...
 • Pytanie nr 9999 - W 2008 roku najmniej poszkodowanych w wypadkach przy pracy było
 • Pytanie nr 10000 - Z dokumentacji pracy stolarza w zakładzie produkcyjno-usługowym "DREWBUD" wynika, że stanowisko p...
 • Pytanie nr 10001 - W dokumentacji technologicznej, dotyczącej obsługi żurawia w zakładzie remontowo-budowlanym okreś...
 • Pytanie nr 10002 - Szpital Miejski został oddany do użytku 25 lipca 2009 roku. Korzystając z wyciągu z rozporządzeni...
 • Pytanie nr 10003 - Ile misek ustępowych i pisuarów powinno być zainstalowanych w zakładzie produkcyjnym, w którym 12...
 • Pytanie nr 10004 - Organem zewnętrznym sprawującym dozór techniczny nad urządzeniem ciśnieniowym stosowanym do obrób...
 • Pytanie nr 10005 - W szkole podstawowej zakupiono urządzenia sportowe: bramki do piłki ręcznej i nożnej, drabinki, k...
 • Pytanie nr 10006 - Do sali lekcyjnej, stosownie do wysokości uczniów, zakupiono 4 stoły o wysokości 0,46 m i 13 o wy...
 • Pytanie nr 10007 - Pracownik działu uboju trzody chlewnej, obsługujący piłę tarczową, narażony jest na
 • Pytanie nr 10008 - Czynnikiem szkodliwym, na który jest narażony pracownik obsługujący urządzenie czyszczące zboże (...
 • Pytanie nr 10009 - Pracownik działu wędlin podrobowych, obsługujący kocioł otwarty, narażony jest na
 • Pytanie nr 10010 - W czasie pracy dmuchawy nie należy przechodzić w pobliżu wylotu jej rurociągu, bo może to spowodo...
 • Pytanie nr 10011 - Koncentraty środków dezynfekujących wykorzystywane do utrzymania higieny produkcji należy przecho...
 • Pytanie nr 10012 - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe dla acetonu wynosi
 • Pytanie nr 10013 - Ocenę ryzyka zawodowego w zakładzie wykonuje się dla
 • Pytanie nr 10014 - Podczas obsługi mieszarki pracownik doznał porażenia prądem elektrycznym. Natychmiast należy
 • Pytanie nr 10015 - Zgodnie z załączonym przepisem dyrektor szkoły, w której uczniowie mają dwutygodniowe ferie zimow...
 • Pytanie nr 10016 - Pomieszczenie ma powierzchnię 22 m2 i wysokość 3,8 m. Urządzenia i sprzęt spawalniczy zajmują 5 m...
 • Pytanie nr 10017 - Na hali obróbki wstępnej surowca spożywczego, bezpośrednio po zakończeniu operacji technologiczny...
 • Pytanie nr 10018 - Pracownik podczas obsługi rozdrabniacza młotkowego zaobserwował niepokojące zakłócenia w pracy ur...
 • Pytanie nr 10019 - Które środki ochrony indywidualnej pracownik służby bhp powinien zalecić do stosowania pracowniko...
 • Pytanie nr 10020 - Przy obróbce wstępnej surowca mięsnego, polegającej na oddzieleniu mięsa od kości, ręka pracownik...
 • Pytanie nr 10021 - Jaki rodzaj uprzęży stosuje się do ochrony pracownika przed upadkiem z wysokości w systemach pows...
 • Pytanie nr 10022 - Zgodnie z zasadami bhp pracownik przetwórni owocowo-warzywnej podczas konserwowania pulpy roztwor...
 • Pytanie nr 10023 - Ustal, na podstawie opisu zdarzenia, główną przyczynę wypadku.
 • Pytanie nr 10024 - Które z działań profilaktycznych nie jest odpowiednie do opisanego zdarzenia wypadkowego?
 • Pytanie nr 10025 - Pracownik zatrudniony w warsztacie samochodowym uległ śmiertelnemu wypadkowi. Kogo pracodawca ma ...
 • Pytanie nr 10026 - Który sposób postępowania z serwatką (produkt uboczny przy produkcji sera), jest niezgodny z prze...
 • Pytanie nr 10027 - Pomieszczenie biurowe w zakładzie produkującym materiały budowlane zostało usytuowane w sąsiedztw...
 • Pytanie nr 10028 - W instruktażu ogólnym uczestniczą
 • Pytanie nr 10029 - Szkolenie okresowe nie powinno być zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego dla pracown...
 • Pytanie nr 10030 - W zakładzie gastronomicznym inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy zauważył mrówki faraonki. W ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ