LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 10401 - Żelazko elektryczne z termoregulatorem bimetalicznym, to przykład
 • Pytanie nr 10402 - Który z wymienionych języków programowania sterowników PLC jest językiem tekstowym?
 • Pytanie nr 10403 - Jaka jest kolejność podstawowych cykli pracy sterownika PLC?
 • Pytanie nr 10404 - Modulacja impulsowa oznaczona jako PWM polega na zmianie w sygnale modulowanym
 • Pytanie nr 10405 - Kolory przewodów, w trójprzewodowych czujnikach zbliżeniowych prądu stałego, określają odpowiedni...
 • Pytanie nr 10406 - Pracownik obsługujący prasę ma do dyspozycji dwa przyciski typu NO: S1 (adres I1) oraz S2 (adres ...
 • Pytanie nr 10407 - Jaki czujnik oznacza się za pomocą przedstawionego symbolu graficznego?
 • Pytanie nr 10408 - Poprawne przypisanie oznaczeń cyfrowych do nazw elementów siłownika pneumatycznego występuje w wa...
 • Pytanie nr 10409 - Element na rysunku oznaczony 1V4, to zawór
 • Pytanie nr 10410 - Poprawne przypisanie oznaczeń cyfrowych do nazw elementów regulatora dwustawnego temperatury wyst...
 • Pytanie nr 10411 - Do pomiaru temperatury należy podłączyć na wejście sterownika PLC
 • Pytanie nr 10412 - Urządzenia zapewniające przepływ czynnika tylko w jednym kierunku, to zawory
 • Pytanie nr 10413 - Przed zbyt wysokim ciśnieniem cieczy roboczej układ przedstawiony na rysunku chroni urządzenie oz...
 • Pytanie nr 10414 - Przedstawiony na rysunku układ pneumatyczny realizuje
 • Pytanie nr 10415 - Układy elektroniczne zapewniające na wyjściu stałość napięcia prądu elektrycznego niezależnie od ...
 • Pytanie nr 10416 - Na rysunku przedstawiono diagram stanów dla dwóch siłowników 1A i 2A Na podstawie tego diagramu d...
 • Pytanie nr 10417 - Kolejne etapy przygotowania sprężonego powietrza przeznaczonego do układu pneumatycznego to:
 • Pytanie nr 10418 - Do grupy chemicznych źródeł energii elektrycznej zaliczyć można ogniwa galwaniczne oraz
 • Pytanie nr 10419 - Przedstawiony na rysunku przyrząd, służący do pomiaru podciśnienia, to
 • Pytanie nr 10420 - Trzykrotny wzrost natężenia prądu płynącego przez rezystor o stałej wartości rezystancji spowoduj...
 • Pytanie nr 10421 - W przedstawionym na rysunku układzie sterowania siłownikiem jednostronnego działania, tłoczysko s...
 • Pytanie nr 10422 - Do bezdotykowego pomiaru bardzo wysokiej temperatury należy zastosować
 • Pytanie nr 10423 - Do pomiaru naprężeń normalnych (ściskania, rozciągania) należy zastosować
 • Pytanie nr 10424 - Którego z wymienionych czujników nie można zastosować jako czujnika zbliżeniowego?
 • Pytanie nr 10425 - Ile watomierzy należy zastosować do pomiaru mocy czynnej metodą Arona w układach trójfazowych?
 • Pytanie nr 10426 - Prędkość przepływu gazu mierzy się
 • Pytanie nr 10427 - Przedstawiony na rysunku element elektroniczny należy zamontować na płytce obwodu drukowanego pop...
 • Pytanie nr 10428 - Do demontażu sterownika PLC z szyny montażowej DIN (TS-35) należy użyć
 • Pytanie nr 10429 - Do pracy przy urządzeniach znajdujących się pod napięciem należy stosować narzędzia izolowane ozn...
 • Pytanie nr 10430 - Silnik komutatorowy uległ długotrwałemu przeciążeniu, co spowodowało wystąpienie zwarć międzyzwoj...
 • Pytanie nr 10431 - Która czynność (akcja) w kroku 3 sterowania sekwencyjnego (przedstawionego na rysunku) będzie wyk...
 • Pytanie nr 10432 - Jaki jest wymagany stan logiczny czujników C1 oraz C2, aby został spełniony warunek przejścia do ...
 • Pytanie nr 10433 - Urządzenie hydrauliczne przeznaczone jest do pracy w warunkach, gdzie istnieje groźba kontaktu z ...
 • Pytanie nr 10434 - Dobierz, na podstawie fragmentu instrukcji, napięcie zasilania licznika impulsów oznaczonego nume...
 • Pytanie nr 10435 - Po przesunięciu suwaka potencjometru z pozycji "c" do pozycji "a" wartość prądu płynącego w obwod...
 • Pytanie nr 10436 - Wartość współczynnika tłumienia D członu oscylacyjnego RLC, o parametrach: R = 200 Ω, L = 0,5 mH,...
 • Pytanie nr 10437 - Ile wynosi w barach ciśnienie 1 500 mmHg, jeżeli 1 bar = 100 000 Pa, natomiast 1 mmHg = 133,4 Pa.
 • Pytanie nr 10438 - Jak zmieni się wartość prędkości V2 przepływu cieczy przy zmianie wartości pola przekroju poprzec...
 • Pytanie nr 10439 - Wzmacniacz ma szerokość pasma przepustowego w = 12 750 Hz i częstotliwość górną fg= 13 500 Hz. Od...
 • Pytanie nr 10440 - W przedstawionym na rysunku układzie zasilającym urządzenie mechatroniczne zmierzono wartość napi...
 • Pytanie nr 10441 - Suwak potencjometru liniowego o rezystancji całkowitej 10 kΩ ustawiono w pozycji środkowej i zmie...
 • Pytanie nr 10442 - W sieci TN - C został przerwany przewód PEN. Grozi to
 • Pytanie nr 10443 - Właściwości nośnika energii pneumatycznej, jakim jest sprężone powietrze, wykluczają powstanie za...
 • Pytanie nr 10444 - W przypadku oparzenia kwasem siarkowym należy jak najszybciej zmyć kwas z oparzonego miejsca dużą...
 • Pytanie nr 10445 - Na którym rysunku przedstawiono środek ochrony indywidualnej, jaki należy zastosować podczas prac...
 • Pytanie nr 10446 - Jakich środków ochrony indywidualnej należy używać podczas wprasowywania ciasno pasowanych elemen...
 • Pytanie nr 10447 - Jeżeli podczas normalnych warunków pracy pneumatyczne urządzenie mechatroniczne wykazuje znaczne ...
 • Pytanie nr 10448 - W układzie przedstawionym na rysunku po naciśnięciu przycisku S2 został załączony przekaźnik K1, ...
 • Pytanie nr 10449 - Podczas obsługi urządzenia hydraulicznego pracownik został zraniony w udo przez wysuwający się si...
 • Pytanie nr 10450 - Pracownik naprawiając urządzenie mechatroniczne został porażony prądem elektrycznym, upadł na pod...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ