LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 999 - Dobrami substytucyjnymi są
 • Pytanie nr 1000 - Zjawisko inflacji oznacza
 • Pytanie nr 1001 - Kredyt o dużej wartości, udzielony równocześnie przez co najmniej kilka banków jednemu pożyczkobi...
 • Pytanie nr 1002 - Elementem normy prawnej nie jest
 • Pytanie nr 1003 - Wykładnia prawa dokonywana przez organ, który ustanowił daną normę prawną, to wykładnia
 • Pytanie nr 1004 - Wykładnię prawa ustalającą znaczenie normy w całokształcie systemu, do którego należy i w powiąza...
 • Pytanie nr 1005 - Rynek, na którym występuje kilku silnych dostawców produktu, a dostęp do rynku dla nowych przedsi...
 • Pytanie nr 1006 - W demokratycznym państwie prawnym organom administracji publicznej wolno
 • Pytanie nr 1007 - Organem wykonawczym gminy jest
 • Pytanie nr 1008 - Wojewoda nie jest organem administracji
 • Pytanie nr 1009 - Podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce jest
 • Pytanie nr 1010 - Stosunki prawne powstające między podmiotami, w związku z dokonywaną wymianą dóbr i świadczeniem ...
 • Pytanie nr 1011 - Prawo do używania cudzej rzeczy i pobierania jej pożytków to
 • Pytanie nr 1012 - Zdarzeniem, które nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania, jest
 • Pytanie nr 1013 - W postępowaniu egzekucyjnym w administracji, środkiem egzekucyjnym należności o charakterze pieni...
 • Pytanie nr 1014 - Decyzją administracyjną jest
 • Pytanie nr 1015 - Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym
 • Pytanie nr 1016 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości może nastąpić wtedy, gdy nie rozpoczęto prac związanych z reali...
 • Pytanie nr 1017 - Wstępną analizą treści pism wpływających do jednostki organizacyjnej i ich rozdziałem pomiędzy ko...
 • Pytanie nr 1018 - Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje
 • Pytanie nr 1019 - Konto wynikowe otwiera się poprzez
 • Pytanie nr 1020 - Faktura zakupu VAT jest dowodem księgowym
 • Pytanie nr 1021 - Miernikiem nie stosowanym w analizie rozproszenia jest
 • Pytanie nr 1022 - Analiza cen detalicznych 1 kg pomidorów w pięciu sklepach objętych badaniem w danym okresie wykaz...
 • Pytanie nr 1023 - Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych można sporządzić na druku
 • Pytanie nr 1024 - Kiedy przestaje trwać wspólność ustawowa w przypadku ustania lub unieważnienia małżeństwa?
 • Pytanie nr 1025 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu klasyfikacji budżetowej ustal właściwą klasyfikację budżeto...
 • Pytanie nr 1026 - Z zamieszczonego schematu struktury organizacyjnej spółki Mostostal Kielce SA wynika, że Warsztat...
 • Pytanie nr 1027 - Zamieszczone pismo to
 • Pytanie nr 1029 - Na podstawie danych z tabeli oblicz średnią cenę 1 kg ziemniaków.
 • Pytanie nr 1030 - Sprzedaż w sklepie spożywczym w roku ubiegłym wyniosła 400 000 zł, a na rok bieżący zaplanowano j...
 • Pytanie nr 1032 - Z zamieszczonego wykresu wynika, że dynamika produkcji budowlano - montażowej osiągnęła najwyższy...
 • Pytanie nr 1033 - Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora e...
 • Pytanie nr 1034 - Za ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w której takie informacje są wytwarz...
 • Pytanie nr 1035 - Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być
 • Pytanie nr 1036 - Gospodarkę, w której nie jest stosowany rachunek ekonomicznej efektywności i która opiera się na ...
 • Pytanie nr 1037 - Äąąródłem prawa Unii Europejskiej, wiążącym odnośnie zamierzonego celu, w odniesieniu do każ...
 • Pytanie nr 1038 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych na kadencję
 • Pytanie nr 1039 - Umowy międzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada
 • Pytanie nr 1040 - Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa osoba fizyczna w momencie
 • Pytanie nr 1041 - Przesłanką wyłączenia pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu admini...
 • Pytanie nr 1042 - Gabinet starosty z posiadanego zbioru informacji wybiera te, które są niezbędne do podjęcia decyz...
 • Pytanie nr 1043 - Z zamieszczonego przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że należy przywrócić uch...
 • Pytanie nr 1044 - Z powołanego przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że wywłaszczonemu właścicielow...
 • Pytanie nr 1045 - Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli określ wartość dominanty przedstawionego szeregu ...
 • Pytanie nr 1046 - Organem właściwym do uchwalenia statutu spółdzielni jest
 • Pytanie nr 1047 - Z powołanego przepisu Kodeksu cywilnego wynika, że przyjmujący zamówienie może żądać podwyższenia...
 • Pytanie nr 1048 - W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż
 • Pytanie nr 1099 - Z zamieszczonego zaświadczenia wynika, że Pan Marek Kowalski
 • Pytanie nr 1100 - Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że w kwietniu 2007 r. nastąpił w stosunku do kwietnia 20...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ