LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2012

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 12671 - Który program dokonuje tłumaczenia kodu napisanego w języku programowania na kod maszynowy mikrok...
 • Pytanie nr 12672 - Które z wymienionych określeń jest tłumaczeniem skrótu CAM?
 • Pytanie nr 12673 - Która wielkość fizyczna określana jest jako ilość ładunku elektrycznego przepływającego przez prz...
 • Pytanie nr 12674 - Jaka jest wartość tolerancji średnicy wałka przedstawionego na załączonym rysunku?
 • Pytanie nr 12675 - Jaka jest wartość rezystancji rezystora przedstawionego na rysunku?
 • Pytanie nr 12676 - Jaki rodzaj tranzystora zastosowano w układzie wzmacniającym, przedstawionym na schemacie?
 • Pytanie nr 12677 - Jaką funkcję realizuje bramka przedstawiona na rysunku?
 • Pytanie nr 12678 - Wyjście Q0.0 sterownika PLC połączone jest z lampką sygnalizacyjną. Do sterownika tego wgrano pro...
 • Pytanie nr 12679 - Jaki podzespół przedstawiono na fotografii?
 • Pytanie nr 12680 - Jaki element elektroniczny oznaczany jest przedstawionym na rysunku symbolem graficznym?
 • Pytanie nr 12681 - Na rysunku przedstawiono wygląd zewnętrzny czujnika i odpowiadający mu symbol graficzny. Jaki to ...
 • Pytanie nr 12682 - Element F1 na schemacie układu zasilania silnika elektrycznego ma za zadanie zabezpieczyć układ p...
 • Pytanie nr 12683 - Jakie urządzenie elektroniczne wskazano strzałką na przedstawionym schemacie?
 • Pytanie nr 12684 - W układzie pneumatycznym, którego schemat przedstawiono na rysunku, podzespół wskazany strzałką (...
 • Pytanie nr 12685 - W programie opisanym metodą Grafcet warunkiem rozpoczęcia kroku 2 jest
 • Pytanie nr 12686 - Na podstawie schematu połączeń wejść sterujących falownika oraz wykresów czasowych, określ które ...
 • Pytanie nr 12687 - Pojawienie się stanu wysokiego na wejściu I0.2 licznika, którego diagram czasowy przedstawia rysu...
 • Pytanie nr 12688 - Jak zmieni się prędkość cieczy przepływającej przez element przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 12689 - Jaka jest maksymalna wartość składowej zmiennej napięcia, którego przebieg przedstawiono na rysun...
 • Pytanie nr 12690 - Jakie media robocze należy doprowadzić do układu, którego schemat obwodu roboczego i sterowania z...
 • Pytanie nr 12691 - Zadaniem czujnika hallotronowego w urządzeniu kontrolno-pomiarowym jest wykrywanie
 • Pytanie nr 12692 - Na którym rysunku przedstawiono symbol graficznym czujnika termoelektrycznego?
 • Pytanie nr 12693 - Jedną z podstawowych funkcji oscyloskopu dwukanałowego jest pomiar
 • Pytanie nr 12694 - Jaką funkcję pełni dioda Zenera w układzie przedstawionym na schemacie?
 • Pytanie nr 12695 - Układ przekaźnikowo-stycznikowy, którego schemat przedstawiono na rysunku, realizuje załączanie p...
 • Pytanie nr 12696 - Która z podanych nieprawidłowości może być przyczyną zbyt częstego załączania się silnika sprężar...
 • Pytanie nr 12697 - Jaki rodzaj silnika należy zastosować do napędu układu, który wymaga bardzo dużego momentu rozruc...
 • Pytanie nr 12698 - Który z przyrządów przedstawionych na rysunkach, należy zastosować do pomiaru ciśnienia w gałęzi ...
 • Pytanie nr 12699 - Do pomiaru odkształceń konstrukcji nośnych najszersze zastosowanie znalazły czujniki, w działaniu...
 • Pytanie nr 12700 - W jakiej kolejności należy dokręcać śruby pokrywy, których układ przedstawiono na rysunku, aby uz...
 • Pytanie nr 12701 - Demontaż elektrozaworu w układzie elektropneumatycznym należy rozpocząć od odłączenia
 • Pytanie nr 12702 - Do wykonania połączenia lutowanego, na płytce drukowanej, należy zastosować stację lutowniczą ora...
 • Pytanie nr 12703 - Jakiego rodzaju końcówkę powinien posiadać wkrętak, aby można było przykręcać i odkręcać nim wkrę...
 • Pytanie nr 12704 - Podczas pracy napędu nawrotnego z silnikiem prądu stałego zauważono, że prędkość obrotowa silnika...
 • Pytanie nr 12705 - Jakie elementy należy zastosować do budowy półsterowanego mostka prostowniczego?
 • Pytanie nr 12706 - Na rysunku przedstawiono diagram stanów sterowania dwoma siłownikami. Jakie zdarzenie inicjuje se...
 • Pytanie nr 12707 - Na podstawie diagramu czasowego, określ jaką reakcję na wyjściu Q przerzutnika JK spowodowało pod...
 • Pytanie nr 12708 - W celu zwiększenia wskaźnika lepkości w układzie hydraulicznym oraz zmniejszenia zużycia jego ele...
 • Pytanie nr 12709 - Cewkę zaworu elektromagnetycznego o napięciu znamionowym 24 V AC i częstotliwości 50 Hz, której r...
 • Pytanie nr 12710 - Ile wynosi wartość napięcia między punktami A i B w obwodzie, którego schemat przedstawiono na ry...
 • Pytanie nr 12711 - W siłowniku pneumatycznym dwustronnego działania, w którym średnica tłoka jest dwa razy większa o...
 • Pytanie nr 12712 - W układzie sterowania, którego fragment przedstawiono na rysunku, pomierzono napięcia pomiędzy el...
 • Pytanie nr 12713 - Rysunek przedstawia fragment układu zasilania trójfazowego symetrycznego odbiornika indukcyjnego ...
 • Pytanie nr 12714 - Zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem p...
 • Pytanie nr 12715 - Pracując przy monitorze ekranowym pracownikowi przysługuje
 • Pytanie nr 12716 - Pracownik podczas obsługi urządzeń pneumatycznych o wysokim poziomie natężenia dźwięku jest naraż...
 • Pytanie nr 12717 - Części podzespołów przeznaczone do montażu powinny być uporządkowane na stanowisku pracy według...
 • Pytanie nr 12718 - Jaki środek ochrony indywidualnej, oprócz kasku ochronnego, powinien założyć pracownik podczas pr...
 • Pytanie nr 12719 - Podczas wykonywania czynności naprawczych w szafie sterowniczej obrabiarki sterowanej numerycznie...
 • Pytanie nr 12720 - Podczas wykonywania naprawy pieca indukcyjnego pracownik poparzył ramię. Udzielając mu pomocy, w ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ