LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 12871 - Rezystor podciągający podłączony do wyjścia bramki TTL w układach cyfrowych stosuje się w celu...
 • Pytanie nr 12872 - Które ze zjawisk elektrycznych występuje w przedstawionym dwójniku RLC?
 • Pytanie nr 12873 - Jednostką rezystywności jest
 • Pytanie nr 12874 - Jaka modulacja ma zastosowanie w paśmie fal długich?
 • Pytanie nr 12875 - Przedstawiony wtyk RJ11 stosuje się do podłączenia
 • Pytanie nr 12876 - Który element elektroniczny reprezentuje przedstawiony symbol graficzny?
 • Pytanie nr 12877 - Który element elektroniczny posiada przedstawioną charakterystykę?
 • Pytanie nr 12878 - Którą funkcję logiczną realizuje układ przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 12879 - Jaką bramkę należy zastosować w bloku X, żeby na wyjściu układu była jedynka logiczna?
 • Pytanie nr 12880 - Jaki ustrój pomiarowy posiada miernik, którego tabliczkę znamionową przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 12881 - Którą funkcję logiczną realizuje układ przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 12882 - Na rysunku przedstawiono schemat zastępczy dla składowej zmiennej generatora
 • Pytanie nr 12883 - Rysunek przedstawia schemat blokowy
 • Pytanie nr 12884 - Wzmocnienie mocy, moc wyjściowa, pasmo przenoszenia, współczynnik sprawności energetycznej, to pa...
 • Pytanie nr 12885 - Jakiej klasy wzmacniaczy nie używa się do wzmacniania sygnałów akustycznych (ze względu na duże z...
 • Pytanie nr 12886 - Jaki układ cyfrowy realizuje przedstawioną tablicę prawdy?
 • Pytanie nr 12887 - Układ przedstawiony na rysunku pełni funkcję
 • Pytanie nr 12888 - Przedstawiony układ pełni funkcję
 • Pytanie nr 12889 - Przedstawiony schemat ideowy dotyczy
 • Pytanie nr 12890 - Który regulator idealny ma odpowiedź przedstawioną na rysunku?
 • Pytanie nr 12891 - W celu podłączenia dysku twardego do płyty głównej komputera należy wykorzystać interfejs?
 • Pytanie nr 12892 - Jednostką mocy pozornej jest
 • Pytanie nr 12893 - Co oznacza funkcja AF w odbiorniku radiowym?
 • Pytanie nr 12894 - Ile wynosi współczynnik wzmocnienia KU2 drugiego stopnia wzmacniacza, jeżeli wzmocnienie pierwsze...
 • Pytanie nr 12895 - Z przedstawionego przebiegu Uc=f(t) wynika, że stała czasowa T w układzie rozładowania kondensato...
 • Pytanie nr 12896 - Jaka powinna być pojemność kondensatora C, aby układ miał stałą czasową T=2 s?
 • Pytanie nr 12897 - Rysunek przedstawia przebiegi przerzutnika
 • Pytanie nr 12898 - Rysunek przedstawia układ licznika modulo
 • Pytanie nr 12899 - Przy R3 = R1 wzmocnienie KU przedstawionego układu wynosi
 • Pytanie nr 12900 - Na podstawie informacji zawartych w tabeli pomiarowej, oszacuj wzmocnienie napięciowe KUMAX dla c...
 • Pytanie nr 12901 - Jakiego konwertera należy użyć do niezależnego bezpośredniego podłączenia czterech tunerów sateli...
 • Pytanie nr 12902 - Jaki układ cyfrowy należy zastosować w celu porównania dwu liczb zapisanych w danym kodzie?
 • Pytanie nr 12903 - W celu dopasowania impedancji w instalacji antenowej należy użyć
 • Pytanie nr 12904 - Przedstawiony na fotografii reflektometr SWR wykorzystuje się w pomiarach urządzeń antenowych
 • Pytanie nr 12905 - Jak nazywa się przedstawiony na zdjęciu przyrząd pomiarowy?
 • Pytanie nr 12906 - Do wyznaczenia charakterystyki diody prostowniczej należy zastosować zasilacz, amperomierz i
 • Pytanie nr 12907 - Zastosowanie układu Darlingtona spowoduje, że wzmacniacz będzie charakteryzował się
 • Pytanie nr 12908 - Jeżeli we wzmacniaczu zastosujemy ujemne sprzężenie zwrotne równoległe napięciowe, to wzmocnienie...
 • Pytanie nr 12909 - Jak wpłynie zwiększenie wartości pojemności C na parametry pracy filtra górnoprzepustowego?
 • Pytanie nr 12910 - Przyczyną czasowego zaniku obrazu (zamrożenia) podczas odbioru sygnału z satelity mogą być
 • Pytanie nr 12911 - Przyczyną braku koloru żółtego w odbiorniku telewizyjnym mogą być uszkodzenia w torze koloru
 • Pytanie nr 12912 - Montaż instalacji telewizji satelitarnej dla 6 lokatorów monter wykonuje w ciągu 8 godzin. Koszt ...
 • Pytanie nr 12913 - Do gaszenia pożaru instalacji elektrycznej pod napięciem nie wolno używać gaśnicy
 • Pytanie nr 12914 - Zastąpienie bezpiecznika 500 mA bezpiecznikiem 2 A w sprzęcie elektronicznym może przyczynić się ...
 • Pytanie nr 12915 - Ile, co najmniej, wolnej powierzchni powinno przypadać na każdego z pracowników pracujących jedno...
 • Pytanie nr 12916 - Znak graficzny przedstawiony na rysunku informuje, że podczas prac z urządzeniem należy zastosowa...
 • Pytanie nr 12917 - Podczas diagnostyki uszkodzeń sprzętu RTV będącego pod napięciem należy używać narzędzi
 • Pytanie nr 12918 - Podczas wiercenia otworów w płytkach drukowanych konieczne jest stosowanie
 • Pytanie nr 12919 - Pracownik oparzył dłoń substancją żrącą. Udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy należy dłoń j...
 • Pytanie nr 12920 - Udzielanie pomocy osobie rażonej prądem elektrycznym należy rozpocząć od

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ