LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 116809 - Prace polegające na chemicznym zwalczaniu chwastów w uprawach rozlicza się w
 • Pytanie nr 116810 - Surowiec iglasty pochodzący z cięć jesienno-zimowych zalegający w lesie powinien być okorowany w ...
 • Pytanie nr 116811 - Dla puszczyka, gągoła, tracza nurogęsi wywiesza się budki lęgowe
 • Pytanie nr 116812 - Aby zastosować metodę ogniskowo-kompleksową, powierzchnię lasu powinna wynosić co najmniej
 • Pytanie nr 116813 - Za stan sanitarny lasu odpowiada
 • Pytanie nr 116814 - Rysunek przedstawia imago oraz obraz żerowania
 • Pytanie nr 116815 - Chodniki o nieregularnym przebiegu i wypełnione "chmurkowato" ułożonymi trocinkami wygryzają w ko...
 • Pytanie nr 116816 - Na rysunku przedstawiono znalezioną w ściółce poczwarkę
 • Pytanie nr 116817 - Defoliacja koron w 2 stopniu (żer średni) oznacza ubytek ulistnienia na poziomie
 • Pytanie nr 116818 - Pułapkę IBL-4 stosuje się do odłowu
 • Pytanie nr 116819 - Uszkadzanie kory drzew przez samce jeleniowatych w czasie wycierania scypułu to
 • Pytanie nr 116820 - Liczba wyróżnianych stopni zagrożenia pożarowego lasu to
 • Pytanie nr 116821 - Okres prowadzenia akcji bezpośredniej w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu trwa od 1 marca do
 • Pytanie nr 116822 - Na terenach o dużym zagrożeniu pożarowym, w celu rozdzielenia zwartych obszarów leśnych, zakłada ...
 • Pytanie nr 116823 - Najbliższe stanowisko czerpania wody w lasach I kategorii zagrożenia pożarowego powinno znajdować...
 • Pytanie nr 116824 - Do długotrwałych oraz trudnych do zlokalizowania należą pożary
 • Pytanie nr 116825 - W lasach zabrania się
 • Pytanie nr 116826 - Nasiona świerka pospolitego zbiera się w
 • Pytanie nr 116827 - Nasiona, którego gatunku drzew zbiera się z ziemi po ich opadnięciu?
 • Pytanie nr 116828 - Samoistnie rozsypują się szyszki
 • Pytanie nr 116829 - Symbol produkcyjny sadzonki 3/1 oznacza
 • Pytanie nr 116830 - Pas bezświerkowy obejmuje
 • Pytanie nr 116831 - Wysoki poziom wód gruntowych oraz struktura runa rozwijającego się w charakterystycznych kępach t...
 • Pytanie nr 116832 - Faza rozwojowa drzewostanu, obejmująca okres od momentu nastąpienia zwarcia do rozpoczęcia okresu...
 • Pytanie nr 116833 - Zapis: So40, Św30, Db20, Md i in.10 oznacza, że największy udział w składzie gatunkowym odnowieni...
 • Pytanie nr 116834 - Orientacyjna liczba sadzonek świerka w odnowieniach sztucznych wynosi
 • Pytanie nr 116835 - Powierzchnia przeznaczona pod uprawę plantacyjną powinna wynosić co najmniej
 • Pytanie nr 116836 - Symbol klasyfikacyjny oceny udatności upraw jest
 • Pytanie nr 116837 - Drzewa pożyteczne wybiera się na etapie
 • Pytanie nr 116838 - Zalesianie wydm to zabieg melioracji
 • Pytanie nr 116839 - Na gruntach porolnych do przebudowy całkowitej typuje się drzewostany lub ich części, w których s...
 • Pytanie nr 116840 - Podczas wykonywania trzebieży w drzewostanach założonych na gruntach porolnych wybiera się drzewa...
 • Pytanie nr 116841 - W celu ochrony pól uprawnych przed szkodami, na przejściach dzików z ostoi dziennych do żerowisk ...
 • Pytanie nr 116842 - Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną (poza drapieżnikami) używa się wyłącznie broni myśli...
 • Pytanie nr 116843 - Poroże w formie łopat występuje u samców
 • Pytanie nr 116844 - Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem, gdy na jednego psa ułożonego w tym celu przy...
 • Pytanie nr 116845 - Za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną objętą całoroczną ochroną odpowiada
 • Pytanie nr 116846 - Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia
 • Pytanie nr 116847 - Liczba Leśnych Kompleksów Promocyjnych w Polsce wynosi
 • Pytanie nr 116848 - Strefa ochrony całorocznej rybołowa obejmuje obszar w promieniu co najmniej

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ