LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2013

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 14931 - Uporządkowany łańcuch operacji związany z zapewnieniem zasobów, to
 • Pytanie nr 14932 - W której relacji na rynku elektronicznym stroną inicjatywną jest klient w stosunku do administrac...
 • Pytanie nr 14933 - Niezbędnym elementem funkcjonowania transportu kombinowanego jest
 • Pytanie nr 14934 - Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych należy do czynności
 • Pytanie nr 14935 - Do przedtransakcyjnych funkcji logistyki sfery dystrybucji nie należy
 • Pytanie nr 14936 - Do kosztów materialnych zalicza się
 • Pytanie nr 14937 - Do grupy C w ramach klasyfikacji zapasów według analizy ABC, zalicza się produkty
 • Pytanie nr 14938 - Do grupy X w analizie zapasów XYZ zaliczane są produkty
 • Pytanie nr 14939 - Do potransakcyjnych elementów obsługi klienta zalicza się
 • Pytanie nr 14940 - Stawki za przejazd 1 km płatnej drogi krajowej, zgodnie z system viaTOLL obowiązującym od 1 lipca...
 • Pytanie nr 14941 - Przewóz wykonywany pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagr...
 • Pytanie nr 14942 - Wózek podnośnikowy ręczny przedstawiony jest na rysunku
 • Pytanie nr 14943 - Rysunek przedstawia drogę i czas w transporcie kombinowanym. Z rysunku można odczytać, że
 • Pytanie nr 14944 - Umowa, która zawiera wytyczne, w jakiej temperaturze należy transportować dany artykuł żywnościow...
 • Pytanie nr 14945 - Metoda, która pozwala na umieszczenie towaru w dowolnym miejscu w strefie składowania, jest metod...
 • Pytanie nr 14946 - Analiza ABC jest wykorzystywana w magazynowaniu do rozmieszczenia towarów w strefie składowania. ...
 • Pytanie nr 14947 - Do zadań wykonywanych w strefie kompletacji należy
 • Pytanie nr 14948 - Zapas wyprzedzający, to zapas
 • Pytanie nr 14949 - Zapas sezonowy występuje, gdy
 • Pytanie nr 14950 - Rysunek przedstawia: pomarańczową, odblaskową tablicę informacyjną (40x30 cm) umieszczoną na poja...
 • Pytanie nr 14951 - Który ze znaków nie należy do grupy piktogramów informujących o sposobie obchodzenia się z ładunk...
 • Pytanie nr 14952 - Jeżeli zapas w transporcie wynosi 50 szt., rezerwacja 70 szt., a zapas magazynowy 100 szt., to za...
 • Pytanie nr 14953 - Customer Relationship Management, to
 • Pytanie nr 14954 - Optymalnym sposobem przesyłania informacji w obrocie towarowym pomiędzy: producentem, centrum dys...
 • Pytanie nr 14955 - Recykling polega na
 • Pytanie nr 14956 - Zużyte opakowania stanowią
 • Pytanie nr 14957 - Zbudowanie modelu pewnego procesu na podstawie zaobserwowanych zmian w czasie mierzalnych wielkoś...
 • Pytanie nr 14958 - Analiza pozwalająca określić udział poszczególnych pozycji kosztowych w kosztach całkowitych, to ...
 • Pytanie nr 14959 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 14960 - Decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub określony w usta...
 • Pytanie nr 14961 - Dokument, który informuje o zasadach przygotowania towaru do wysyłki, ewentualnym zakresie wymaga...
 • Pytanie nr 14962 - Ile wynosi koszt uzupełniania zapasów, jeżeli popyt w rozpatrywanym czasie wynosi 100 szt., wielk...
 • Pytanie nr 14963 - Wskaźnik kosztów składowania zapasów jest obliczany z poniższego wzoru. Oblicz wskaźnik kosztów s...
 • Pytanie nr 14964 - Ile wyniesie wskaźnik kosztów utrzymania powierzchni magazynowej, jeżeli - przestrzeń użytkowa ma...
 • Pytanie nr 14965 - Stolarnia otrzymała zamówienie na 10 stołów. Stolarnia posiada następujące zapasy: - stół 2 szt....
 • Pytanie nr 14966 - Przedsiębiorstwo przewozowe przewozi kontenery na trasie Gdynia-Warszawa-Gdynia. W maju 2013 r. p...
 • Pytanie nr 14967 - Zakład stolarski otrzymał zamówienie na wykonanie 100 szt. krzeseł. Norma zużycia lakieru na 1 kr...
 • Pytanie nr 14968 - Dla podanych danych oblicz wielkość partii produkcyjnej wyrobu w celu realizacji zamówienia?
 • Pytanie nr 14969 - Na podstawie informacji zawartych w tabelach podaj, ile czasu zajmuje pracownikom ułożenie 10 kar...
 • Pytanie nr 14970 - Przedsiębiorstwo transportowe wykonuje miesięcznie przewozy na odległość 20 000 km, ponosząc przy...
 • Pytanie nr 14971 - Na rysunku przedstawiono układ transportu wewnętrznego
 • Pytanie nr 14972 - Centrum dystrybucji poniosło miesięczne koszty związane z transportem w wysokości 100 000 zł, a z...
 • Pytanie nr 14973 - Składowanie kontenera na terminalu kontenerowym jest wolne od opłat przez pierwsze 10 dni. Po 10 ...
 • Pytanie nr 14974 - Zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, drabiny muszą spełniać określone wymagania....
 • Pytanie nr 14975 - W wyniku pozytywnie zakończonego audytu systemu zarządzania jakością, przedsiębiorstwo transporto...
 • Pytanie nr 14976 - Znak towarowy "Zielony Punkt" (Der Grune Punkt) umieszczony na opakowaniu, który oznacza, że prod...
 • Pytanie nr 14977 - Nalepka ostrzegawcza "gazy łatwopalne", oznaczona jest literą
 • Pytanie nr 14978 - Przedstawiony znak (białe kontury na niebieskim tle) oznacza
 • Pytanie nr 14979 - Do czynników szkodliwych, a nieuciążliwych zalicza się
 • Pytanie nr 14980 - W przypadku, gdy ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha, to udzielając pierwszej ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ