LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2014

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 17361 - Skrajnią ładunkową nazywamy profil, w którego obrysie
 • Pytanie nr 17362 - Uporządkowany łańcuch operacji związanych z przepływem zasobów to
 • Pytanie nr 17363 - Planowanie, kontrolowanie i sterowanie zarówno dostaw materiałów, jak i podzespołów do produkcji,...
 • Pytanie nr 17364 - Do kosztów finansowych zaliczymy koszty
 • Pytanie nr 17365 - Zakład zajmuje się produkcją opon samochodowych. Do kosztów bezpośrednich należą koszty
 • Pytanie nr 17366 - Proces polegający na ustaleniu jednostkowego, technicznego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego i p...
 • Pytanie nr 17367 - Kompletność dostaw jest oceniana za pomocą miernika:
 • Pytanie nr 17368 - W przypadku organizacji przewozu ładunków, szczególnie ponadnormatywnych ciężkich lub o dużych wy...
 • Pytanie nr 17369 - Uzyskany lub należny wpływ wartości i korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności log...
 • Pytanie nr 17370 - Dopuszczalna długość zestawu z przyczepą w większości krajów Europy wynosi
 • Pytanie nr 17371 - Materiały opakowaniowe wykazują podatność na: biodegradację, fotodegradację, rozpuszczanie w wodz...
 • Pytanie nr 17372 - Prawidłowa kolejność przepływu towarów przez wszystkie strefy magazynu jest następująca:
 • Pytanie nr 17373 - Która etykieta, służąca do oznaczenia regału, zawiera następujące informacje: magazyn 2, rząd 21,...
 • Pytanie nr 17374 - Proces łączenia niewielkich przesyłek, od różnych dostawców dla różnych odbiorców, w celu transpo...
 • Pytanie nr 17375 - Zapasy gromadzone ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności dla utrzyman...
 • Pytanie nr 17376 - Zapas ratujący jest oznaczony cyfrą
 • Pytanie nr 17377 - Materiał ma być dostępny 17 czerwca, a cykl dostawy wynosi 5 dni. Jaki jest termin złożenia zamów...
 • Pytanie nr 17378 - Terminy i wielkości zamówień oraz dostaw są podstawą planowania
 • Pytanie nr 17379 - Zakład produkcyjny realizuje potrzeby klientów, dokonując montażu na zamówienie. W przypadku, gdy...
 • Pytanie nr 17380 - Prawidłowy zakres zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym to wariant
 • Pytanie nr 17381 - Podmioty gospodarcze, które pełnią funkcję integracji wielu usług logistycznych w jednym miejscu,...
 • Pytanie nr 17382 - Zbiór technik pozwalających obliczyć zapotrzebowanie na materiały i podzespoły na niższym poziomi...
 • Pytanie nr 17383 - Rozwiązania Typu WMS (Warehouse Management System) służą do
 • Pytanie nr 17384 - Metoda polegająca na planowaniu potrzeb w końcowych punktach sieci dystrybucji to
 • Pytanie nr 17385 - Rekultywacja to
 • Pytanie nr 17386 - W celu biologicznego przetworzenia opakowań stosuje się kompostowanie. Do tej formy nadają się
 • Pytanie nr 17387 - Trwałe zmiany (wzrostu lub spadku) wartości średniej analizowanej danej zależnej np. stały wzrost...
 • Pytanie nr 17388 - Miara, która pokazuje przeciętny poziom odchyleń faktycznych wartości cechy od średniej arytmetyc...
 • Pytanie nr 17389 - Wykres przedstawia rodzaje jednostek ładunkowych w transporcie kombinowanym i ich udziały w całoś...
 • Pytanie nr 17390 - Potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy jest dowodem zawarcia umowy
 • Pytanie nr 17391 - Przedstawiony dokument związany z obrotem magazynowym sporządza się przy
 • Pytanie nr 17392 - Jaka powinna być kolejność obiegu przedstawionych dokumentów?
 • Pytanie nr 17393 - Przedstawiony dokument jest wykorzystywany przez
 • Pytanie nr 17394 - Wyniki analizy ABC, według częstości pobrań, pozwalają podzielić towary na grupy i odpowiednio je...
 • Pytanie nr 17395 - Ile wynosi wskaźnik kosztów utrzymania powierzchni magazynowej, jeżeli roczne koszty magazynowani...
 • Pytanie nr 17396 - Magazyn pracuje 6 dni w tygodniu. W ciągu roku do magazynu przyjęto 11 910 pjł, a wydano z magazy...
 • Pytanie nr 17397 - Ile wyniesie wielkość dostawy, jeżeli zapas początkowy wynosi 150 szt., sprzedaż 350 szt., a wyma...
 • Pytanie nr 17398 - Jakie są potrzeby materiałowe netto na element D do realizacji zamówienia na 50 wyrobów X, jeżeli...
 • Pytanie nr 17399 - Zgodnie z regułą priorytetu LIFO (Last In First Out) kolejność realizacji zadań jest następująca...
 • Pytanie nr 17400 - Metoda bezpośredniego transferu dokumentów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami to system
 • Pytanie nr 17401 - Aby zapewnić zakładany poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw, przy jednoczesnym minimalizowani...
 • Pytanie nr 17402 - W dziale logistyki zakładu przewieziono łącznie 5 000 ton ładunku na łączną odległość 2 000 km, a...
 • Pytanie nr 17403 - Pracownik jest zobowiązany zgodnie z Kodeksem pracy
 • Pytanie nr 17404 - Regulacja IATA/DGR, określająca transport ładunków niebezpiecznych, dotyczy
 • Pytanie nr 17405 - Optymalny przepływ odpadów opakowaniowych w łańcuchu dostaw przedstawiono w wariancie
 • Pytanie nr 17406 - Znak informujący, że produkt nie był testowany na zwierzętach w fazie badań, to znak
 • Pytanie nr 17407 - W myśl przepisów ADR w cysternach, których zbiorniki nie sa wyposażone w falochrony lub przegrody...
 • Pytanie nr 17408 - Odzież ochronna, podlegająca obowiązkowej certyfikacji, to odzież
 • Pytanie nr 17409 - Zgodnie z Polską Normą szerokość luzu manipulacyjnego Y i X dla wózków napędzanych i pieszych prz...
 • Pytanie nr 17410 - Pracownik magazynu został porażony prądem elektrycznym. Udzielenie pierwszej pomocy polega na nat...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ