LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 17581 - Na rysunku przedstawiono fragment stropu żelbetowego
 • Pytanie nr 17582 - Na rysunku przedstawiono fragment konstrukcji więźby dachowej. Cyfrą 1 oznaczono
 • Pytanie nr 17583 - Elementem niekonstrukcyjnym budynku jest
 • Pytanie nr 17584 - Materiałem budowlanym o właściwościach silnie higroskopijnych jest
 • Pytanie nr 17585 - Szkło płaskie zbrojone stosowane jest do
 • Pytanie nr 17586 - Ze względu na składnik wiążący betony dzielimy na:
 • Pytanie nr 17587 - Na rysunku przedstawiono fragment okapu dachowego pokrytego blachą zakończoną.
 • Pytanie nr 17588 - Na rysunku przedstawiono sposób łączenia elementów ściany drewnianej
 • Pytanie nr 17589 - Minimalna szerokość jednokierunkowej drogi tymczasowej na placu budowy powinna wynosić
 • Pytanie nr 17590 - Drogi tymczasowe na terenie placu budowy, przenoszące duże obciążenia, powinny być wykonywane z p...
 • Pytanie nr 17591 - Aby przetransportować w pionie wózek dwukołowy wypełniony materiałem sypkim, należy zamocować go ...
 • Pytanie nr 17592 - Transport palet z pakietami cegieł po terenie budowy odbywa się za pomocą
 • Pytanie nr 17593 - Płyty gipsowo-kartonowe powinny być składowane w pomieszczeniach suchych
 • Pytanie nr 17594 - Które z wymienionych materiałów budowlanych należy przechowywać w magazynach zamkniętych?
 • Pytanie nr 17595 - Montaż rusztowania kolumnowego typu Warszawa polega na
 • Pytanie nr 17596 - Rzędna poziomu spocznika między drugim a trzecim piętrem wynosi
 • Pytanie nr 17597 - Wysokość stopni w biegu schodów prowadzących do piwnicy wynosi
 • Pytanie nr 17598 - Stalowe rusztowania wiszące mają zastosowanie do wykonywania
 • Pytanie nr 17599 - Obciążenie stropu słupem wyższej kondygnacji przyjmowane jest jako obciążenie
 • Pytanie nr 17600 - Wskaż wykres momentów zginających dla belki swobodnie podpartej obciążonej jak na rysunku.
 • Pytanie nr 17601 - Oznakami optymalnego zagęszczenia mieszanki betonowej jest
 • Pytanie nr 17602 - Całkowite usunięcie deskowania konstrukcji żelbetowej stropu powinno nastąpić
 • Pytanie nr 17603 - Do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku wielorodzinnego nie należy
 • Pytanie nr 17604 - Prowadzenie książki obiektu budowlanego jest obowiązkiem
 • Pytanie nr 17605 - Rozbiórkę budynku zrealizowanego metodami tradycyjnym należy rozpocząć od demontażu
 • Pytanie nr 17606 - Naprawę izolacji fundamentowej ściany pionowej należy rozpocząć od odsłonięcia ściany ze zniszczo...
 • Pytanie nr 17607 - Na podstawie zamieszczonych w tabeli danych, oblicz moment bezwładności względem osi środkowej x0...
 • Pytanie nr 17608 - Wartość reakcji pionowej RA w belce obciążonej jak na rysunku wynosi
 • Pytanie nr 17609 - Współrzędne środka ciężkości pola figury przedstawionej na rysunku wynoszą
 • Pytanie nr 17610 - Wskaż osobę, która jest odpowiedzialna za wpisy do dziennika budowy, dotyczące temperatury i opad...
 • Pytanie nr 17611 - Norma na ręczne wykonanie 100 m2 tynku na zewnętrznych srakach płaskich wynosi 80 r-g. Jaki będzi...
 • Pytanie nr 17612 - Do wykonania zaprawy cementowo-wapiennej przygotowano 0,4 m3 cementu. Na podstawie danych w tabel...
 • Pytanie nr 17613 - Na podstawie danych w tabeli, oblicz koszt pracy wyciągu podczas wznoszenia 30 m2 ściany o gruboś...
 • Pytanie nr 17614 - Wskaż maszynę budowlaną przeznaczoną do robót patowych.
 • Pytanie nr 17615 - Do wypełnienia dużych ubytków w tynku cementowym należy użyć zaprawy
 • Pytanie nr 17616 - Które z przedstawionych narzędzi służy do usuwania starych powłok malarskich?
 • Pytanie nr 17617 - Na rysunku przedstawiono ścianę z otworem drzwiowym, przeznaczoną do wytapetowania. Wartość przed...
 • Pytanie nr 17618 - Na podstawie przedstawionego podsumowania kosztorysu ofertowego oblicz wartość kosztów bezpośredn...
 • Pytanie nr 17619 - Odpowiednio przygotowaną próbkę mieszanki betonowej poddano drganiom o częstotliwości 50 Hz w apa...
 • Pytanie nr 17620 - Na podstawie zamieszczonych w tabeli cech fizycznych wybranych rodzajów drewna wskaż, który rodza...
 • Pytanie nr 17621 - Na podstawie zamieszczonych w tabeli parametrów technicznych wybranych skał oceń, który materiał ...
 • Pytanie nr 17622 - Które roboty mogą wykonywać młodociani pracownicy zatrudnieni na budowie?
 • Pytanie nr 17623 - Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane rozpoczęcie budowy obiektu następuje z chwilą
 • Pytanie nr 17624 - Jakie wymagania powinny spełniać drzwi do łazienki w budynku jednorodzinnym?
 • Pytanie nr 17625 - Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki z drewna nie jest wymagana kontrola
 • Pytanie nr 17626 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oceń stan techniczny schodów żelbetowych, jeżeli w trakcie...
 • Pytanie nr 17627 - Pracownicy wykonujący roboty fundamentowe w kesonach narażeni są przede wszystkim na wystąpienie
 • Pytanie nr 17628 - Stałe stanowisko pracy spawacza powinno być zorganizowane w pomieszczeniu
 • Pytanie nr 17629 - Osoba wykonująca montaż i demontaż deskowań budowlanych powinna mieć założone ubranie robocze ora...
 • Pytanie nr 17630 - Pracownik podczas prac malarskich w pomieszczeniu znajdującym się na parterze z użyciem preparató...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ