LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 2165 - Rysunek przedstawia symbol graficzny bramki
 • Pytanie nr 2166 - Element zaznaczony na zdjęciu to
 • Pytanie nr 2167 - Schemat przedstawia układ połączeń
 • Pytanie nr 2168 - Na schemacie symbolem 1A oznaczono
 • Pytanie nr 2169 - Na rysunku przedstawiono schemat układu sterowania
 • Pytanie nr 2170 - Przedstawiony program sterowniczy to program napisany w języku
 • Pytanie nr 2171 - Kolejne kroki programu sterowania zostały napisane w
 • Pytanie nr 2172 - Kolejne kroki programu sterowania zostały napisane w
 • Pytanie nr 2173 - Na rysunku przedstawiono schemat zespołu
 • Pytanie nr 2174 - Na przedstawionym rysunku elementem wykonawczym jest
 • Pytanie nr 2175 - Na rysunku przedstawiono przekrój siłownika pneumatycznego
 • Pytanie nr 2176 - Na schemacie strzałką oznaczono zawór
 • Pytanie nr 2177 - Element oznaczony symbolem 2.8 to
 • Pytanie nr 2178 - Przedstawiony na rysunku element pneumatyczny to
 • Pytanie nr 2179 - Przedstawione na rysunku przebiegi czasowe są właściwe dla licznika o cyklu zliczania
 • Pytanie nr 2180 - Rysunek przedstawia diagram krokowy sterowania siłownikami A i B Tłoczyska obu siłowników są wysu...
 • Pytanie nr 2181 - Wchłanianie przez środek osuszający wilgoci i oleju ze sprężonego powietrza to proces osuszania
 • Pytanie nr 2182 - Miarą tarcia wewnętrznego cieczy dla oleju smarowego jest
 • Pytanie nr 2183 - Ochładzanie czynnika w sprężarkach powoduje
 • Pytanie nr 2184 - Symbol podany na rysunku umieszczony w polu odczytowym miernika analogowego, oznacza
 • Pytanie nr 2185 - Przedstawiony na rysunku układ jest symbolem regulatora typu
 • Pytanie nr 2186 - Przedstawiony na rysunku przebieg napięcia można zaobserwować na ekranie
 • Pytanie nr 2187 - Przyczyną uszkodzenia regulatora jest błąd w obwodzie czujnika temperatury odniesienia. Kod błędu...
 • Pytanie nr 2188 - Wskaźnikiem sygnałów logicznych określono poziomy logiczne na wejściach i wyjściach bramek układu...
 • Pytanie nr 2189 - Silnik krokowy (skokowy) nie reaguje na próbę zmiany prędkości obrotowej. Przyczyną wadliwej prac...
 • Pytanie nr 2190 - Sterownik PLC przedstawiony na schemacie realizuje program sterowniczy Po zadziałaniu czujnika S2...
 • Pytanie nr 2191 - Na przedstawionym schemacie układu pneumatycznego liniowe przetworniki energii oznaczono cyframi
 • Pytanie nr 2192 - Na rysunku przedstawiono schemat pneumatycznego układu sterowania ruchem siłownika jednostronnego...
 • Pytanie nr 2193 - Prądnica tachometryczna służy do pomiaru
 • Pytanie nr 2194 - Jaki miernik należy zastosować w przedstawionym na rysunku układzie pomiaru metodą pośrednią?
 • Pytanie nr 2195 - Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej wykonuje się
 • Pytanie nr 2196 - Aby zabezpieczyć silnik przed pojawieniem się napięcia zasilania po krótkotrwałym zaniku należy z...
 • Pytanie nr 2197 - Przedstawiony na rysunku przyrząd służy do
 • Pytanie nr 2198 - Przyrząd pokazany na rysunku to
 • Pytanie nr 2199 - Na rysunku przedstawiono układ elektropneumatyczny. Uszkodzeniu uległ zawór sterujący kierunkiem ...
 • Pytanie nr 2200 - Na rysunku przedstawiono wykres zależności sygnału wyjściowego od wielkości regulowanej (temperat...
 • Pytanie nr 2201 - Energię sprężonej cieczy roboczej należy zamienić na ruch obrotowy charakteryzujący się bardzo ma...
 • Pytanie nr 2202 - W układzie nawrotnym sterowania stycznikowego silnika indukcyjnego klatkowego stwierdzono, że po ...
 • Pytanie nr 2203 - W powyższym układzie stycznik K1 włącza się tylko wtedy, gdy przycisk S1 jest wciśnięty. Zwolnien...
 • Pytanie nr 2204 - W układzie przedstawionym na rysunku, przy temperaturze 20 stopni C przez cewkę przekaźnika prąd ...
 • Pytanie nr 2205 - Jeśli w układzie na rysunku wyłącznik znajdzie się w pozycji I, to w rezystorze wydziela się moc ...
 • Pytanie nr 2206 - Koszt materiałów niezbędnych do wykonania urządzenia elektronicznego wynosi 1 000 zł. Koszty wyko...
 • Pytanie nr 2207 - Zastępcza rezystancja obwodu widziana od strony zacisków A i B wynosi
 • Pytanie nr 2208 - Jeżeli na tłok siłownika o przekroju S = 0,003 m2 wywierane jest ciśnienie czynnika 2 MPa, to sił...
 • Pytanie nr 2209 - W instalacjach niskiego napięcia (układach TN) jako urządzenia ochronne mogą być stosowane
 • Pytanie nr 2210 - Symbol przedstawiony na rysunku należy umieścić na urządzeniu
 • Pytanie nr 2211 - Do gaszenia pożaru urządzeń elektrycznych pod napięciem nie można używać gaśnicy
 • Pytanie nr 2212 - W przypadku pozbywania się wyeksploatowanych urządzeń elektronicznych, przepisy nakazują
 • Pytanie nr 2213 - Brak uziemionej opaski na przegubie pracownika serwisu sprzętu elektronicznego może spowodować
 • Pytanie nr 2214 - Osoba porażona prądem elektrycznym nie oddycha, a krążenie jest zachowane. Podczas udzielania pom...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ