LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU35 - WRZESIEŃ 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 21791 - Który z podmiotów podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym?
 • Pytanie nr 21792 - Dochód spółki akcyjnej opodatkowany jest
 • Pytanie nr 21793 - Jednym z zadań Ministerstwa Skarbu Państwa jest
 • Pytanie nr 21794 - W której jednostce dochód z działalności gospodarczej służy realizacji jej celów statutowych i ni...
 • Pytanie nr 21795 - Który opis charakteryzuje spółkę cywilną?
 • Pytanie nr 21796 - Zgłoszenie do ZUS na formularzu ZUS ZUA, nowozatrudnionego pracownika, dokonuje się od daty powst...
 • Pytanie nr 21797 - W której fazie cyklu życia produktu następuje największy wzrost sprzedaży produktu, a celem dział...
 • Pytanie nr 21798 - Który dokument powinien sporządzić sprzedawca, aby udokumentować zwrot sprzedanych towarów do mag...
 • Pytanie nr 21799 - Nadwyżkę gotówki, znajdującą się w kasie, kasjerka powinna odprowadzić do banku wystawiając dokum...
 • Pytanie nr 21800 - Przedstawiony dokument magazynowy potwierdza
 • Pytanie nr 21801 - Przedsiębiorstwo płaci przelewem za usługi na podstawie otrzymanej faktury. Który błąd na polecen...
 • Pytanie nr 21802 - Właściciel hurtowni materiałów budowlanych (podatnik podatku VAT) zakupione towary przyjmuje do m...
 • Pytanie nr 21803 - Zgodnie z raportem kasowym stan środków pieniężnych w kasie na koniec sierpnia wynosił
 • Pytanie nr 21804 - Właściciel Sklepu PUCHATEK (płatnik podatku VAT) stosuje przy sprzedaży towarów marżę w wysokości...
 • Pytanie nr 21805 - Cena sprzedaży netto towaru wynosi 25,00 zł. Towar jest opodatkowany 5% stawką podatku VAT. Ile w...
 • Pytanie nr 21806 - W piekarni podstawowym surowcem do produkcji chleba jest mąka żytnia. Na podstawie informacji zaw...
 • Pytanie nr 21807 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, w którym kwartale średni zapas towarów odnawi...
 • Pytanie nr 21808 - Zakład krawiecki otrzymał zamówienie na uszycie 10 szt. czarnych płaszczy damskich ze skóry. Na p...
 • Pytanie nr 21809 - W cukrowni miesięczne (30-dniowe) zużycie buraków cukrowych oszacowano na 42 000 kg. Wskaźnik cza...
 • Pytanie nr 21810 - Na podstawie danych zawartych w tabeli, oblicz kwotę zobowiązania z tytułu podatku VAT podlegając...
 • Pytanie nr 21811 - Przedsiębiorca opodatkowany jest na zasadach ogólnych i płaci podatek liniowy według stawki 19%. ...
 • Pytanie nr 21812 - Bank naliczył odsetki bankowe od środków zdeponowanych na rachunku firmowym przedsiębiorcy, które...
 • Pytanie nr 21813 - Pracownik biurowy zatrudniony w pięciodniowym systemie czasu pracy złożył wniosek o udzielenie ur...
 • Pytanie nr 21814 - W części B teczki akt osobowych pracownika umieszcza się
 • Pytanie nr 21815 - Umowa o pracę zawarta na okres 6 miesięcy od dnia 1 marca 2015 roku zakończyła się w dniu
 • Pytanie nr 21816 - W przypadku wypłacenia pracownikowi zasiłku chorobowego pracodawca powinien wykazać liczbę dni za...
 • Pytanie nr 21817 - W zakładzie krawieckim szwaczki wynagradzane są w formie akordu progresywnego. W miesięcznym okre...
 • Pytanie nr 21818 - Zgodnie z regulaminem wynagradzania podstawą naliczenia dodatków określonych stawką procentową je...
 • Pytanie nr 21819 - Na podstawie informacji ujętych w tabeli, oblicz należną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagro...
 • Pytanie nr 21820 - Pracownik jest zatrudniony w systemie czas owo-prowizyjnym. Na podstawie danych zamieszczonych w ...
 • Pytanie nr 21821 - Pracodawca jest uprawniony do wypłacania pracownikom zasiłków z tytułu ubezpieczenia chorobowego....
 • Pytanie nr 21822 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal, którą kwotę powinien wpłacić pracodawca na kon...
 • Pytanie nr 21823 - W zakładzie meblarskim średni stan zatrudnienia w pierwszym kwartale wyniósł 100 osób. W kwietniu...
 • Pytanie nr 21824 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal, która brygada robotnicza uzyskała najwyższą wy...
 • Pytanie nr 21825 - Producent sprzętu AGD zamierza w okresie najbliższych pięciu lat poszerzyć asortyment produkowany...
 • Pytanie nr 21826 - Pierwszym etapem procesu planowania w przedsiębiorstwie jest
 • Pytanie nr 21827 - Która część biznesplanu zawiera informacje o otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa?
 • Pytanie nr 21828 - Szkoły językowe oferują kursy języków obcych. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ,...
 • Pytanie nr 21829 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, w którym roku przedsiębiorstwo uzyskało najmn...
 • Pytanie nr 21830 - W zakładzie produkującym rolety okienne ujawniono znaczne zwiększenie kosztów zużycia tkanin używ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ