LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 23991 - Zapewnienie wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń, wydawanych przez organy nadzoru ...
 • Pytanie nr 23992 - Badania kontrolne przeprowadzane są w przypadku
 • Pytanie nr 23993 - Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada
 • Pytanie nr 23994 - Z chwilą przedstawienia przez pracownicę zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego ciążę pracodaw...
 • Pytanie nr 23995 - Zgodnie z Kodeksem pracy zatrudnianie kobiety ciężarnej w godzinach nadliczbowych jest
 • Pytanie nr 23996 - Zgodnie z Kodeksem pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w...
 • Pytanie nr 23997 - Formułując wnioski z przeglądu obiektów należy uwzględnić, czy poziom natężenia oświetlenia na st...
 • Pytanie nr 23998 - W pomieszczeniach pracy biurowej stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do pow...
 • Pytanie nr 23999 - W pomieszczeniach biurowych temperatura
 • Pytanie nr 24000 - Wolna objętość pomieszczenia stałej pracy wynosi 39 m3. Ilu pracowników, zgodnie z przepisami bhp...
 • Pytanie nr 24001 - Obowiązek stosowania 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowe...
 • Pytanie nr 24002 - Drabiny rozstawne można zastosować przy pracach malarskich wykonywanych do wysokości od poziomu p...
 • Pytanie nr 24003 - Wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej jest obowiązkiem
 • Pytanie nr 24004 - Podczas szlifowania twardych gatunków drewna ochroną przed wdychaniem szkodliwego pyłu są
 • Pytanie nr 24005 - Stanowisko pracy księgowej, zgodnie z zasadami ergonomii, powinno posiadać
 • Pytanie nr 24006 - Ergonomia koncepcyjna zajmuje się
 • Pytanie nr 24007 - Używanie klawiatury komputera, zwłaszcza bez podparcia rąk, gdzie powtarzające się przeciążenie p...
 • Pytanie nr 24008 - Brak aktywności ruchowej może spowodować
 • Pytanie nr 24009 - Praca przy monitorze ekranowym obciąża wzrok oraz wymusza pozycję ciała powodującą znaczne obciąż...
 • Pytanie nr 24010 - Szacowanie wydatku energetycznego metodą Lehmanna polega na
 • Pytanie nr 24011 - Metoda OWAS umożliwia
 • Pytanie nr 24012 - Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących s...
 • Pytanie nr 24013 - Oceny ryzyka zawodowego nie trzeba przeprowadzać ponownie, gdy
 • Pytanie nr 24014 - Obciążenie nerwowo-psychiczne to czynnik
 • Pytanie nr 24015 - Do czynników fizycznych środowiska pracy zalicza się
 • Pytanie nr 24016 - Pracownik biurowy, obsługujący komputer z uszkodzonym przewodem zasilającym, jest narażony na
 • Pytanie nr 24017 - Czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować chorobę zawodową, nazywa się
 • Pytanie nr 24018 - Do czyszczenia obudowy komputera, gdy urządzenie jest pod napięciem, zabrania się stosowania wody...
 • Pytanie nr 24019 - Metoda RISK SCORE jest wykorzystana do oceny stanowisk pod kątem
 • Pytanie nr 24020 - Do ograniczenia zagrożeń powinny być zastosowane w pierwszej kolejności środki
 • Pytanie nr 24021 - Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego i czystości instalacji wentylacyjnych i kl...
 • Pytanie nr 24022 - Głównym kierunkiem technicznej ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów na st...
 • Pytanie nr 24023 - Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, jest zobowiązany do powiadomienia pracodawcy o wypad...
 • Pytanie nr 24024 - W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej pracodawca nie jest zobowiązany do
 • Pytanie nr 24025 - Rejestr wypadków przy pracy nie zawiera
 • Pytanie nr 24026 - Część I Statystycznej karty wypadku należy przekazać do właściwego urzędu statystycznego w termin...
 • Pytanie nr 24027 - Szkolenie wstępne potwierdzone jest
 • Pytanie nr 24028 - Pracownik został zatrudniony w zakładzie pracy na stanowisku kierowcy i operatora wózka widłowego...
 • Pytanie nr 24029 - Szkolenie okresowe BHP może być przeprowadzone w formie
 • Pytanie nr 24030 - Najlepszą metodą przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego jest

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ