LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 24631 - Zaprawa cementowa charakteryzuje się dużą
 • Pytanie nr 24632 - Do wykonania ścian fundamentowych i narażonych na zawilgocenie stosuje się zaprawę
 • Pytanie nr 24633 - Według instrukcji producenta do rozrobienia 25 kg gotowej zaprawy murarskiej potrzeba 4 dm3 wody....
 • Pytanie nr 24634 - Maksymalna ilość plastyfikatora w zaprawie murarskiej wynosi 5% w stosunku wagowym do ilości ceme...
 • Pytanie nr 24635 - Podstawowymi składnikami mieszanki betonowej do wykonania betonu zwykłego są
 • Pytanie nr 24636 - Do sporządzenia zaprawy cementowo-wapiennej o objętościowej proporcji składników 1:2:6 (cement:wa...
 • Pytanie nr 24637 - Spoiwem zapraw mineralnych jest
 • Pytanie nr 24638 - Koszt wyprodukowania 1 m3 mieszanki betonowej to 200 zł netto. Jaka będzie wartość brutto wyprodu...
 • Pytanie nr 24639 - Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR oblicz, ile cementu potrzeba do wykonania 2 m3 zapr...
 • Pytanie nr 24640 - Do rozrobienia 1 worka (25 kg) zaprawy tynkarskiej należy użyć
 • Pytanie nr 24641 - Do ręcznego segregowania kruszywa na poszczególne frakcje do wykonania zaprawy murarskiej należy ...
 • Pytanie nr 24642 - Wypełnienie płyty ceglanej między stalowymi belkami, przedstawionej na rysunku, wykonuje się w st...
 • Pytanie nr 24643 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 24644 - Jeżeli w budynku murowanym długość filarka międzyokiennego z cegły ceramicznej zwykłej pełnej wyn...
 • Pytanie nr 24645 - Nominalna grubość spoin poziomych wynosi 12 mm (-2 mm; +5 mm), a spoin pionowych 10 mm (±5 mm). N...
 • Pytanie nr 24646 - Na rysunku przedstawiono układ 2 warstw cegieł w murze w wiązaniu
 • Pytanie nr 24647 - W jakim wiązaniu wykonano mur przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 24648 - W jakim wiązaniu, w każdej warstwie w licu muru, widoczne są naprzemiennie, kolejno - główki i wo...
 • Pytanie nr 24649 - Ścianę nośną kondygnacji piwnicznej należy wymurować z
 • Pytanie nr 24650 - Podczas dużych upałów, cegłę ceramiczną pełną przed użyciem jej do murowania należy
 • Pytanie nr 24651 - Izolację przeciwwilgociową pionową typu lekkiego na ścianie podziemia należy wykonać z
 • Pytanie nr 24652 - Które z przedstawionych na rysunku narzędzi służy do rozkładania zaprawy cienkowarstwowej na bloc...
 • Pytanie nr 24653 - Podczas murowania ściany o wysokości do 2,5 m należy użyć rusztowania
 • Pytanie nr 24654 - Jaki będzie koszt wykonania 20 m2 muru z pustaków, jeżeli koszt materiałów wynosi 80 zł/m2, a mur...
 • Pytanie nr 24655 - Jaką powierzchnię ściany przedstawionej na rysunku należy uwzględnić w przedmiarze robót murarski...
 • Pytanie nr 24656 - Na podstawie danych zawartych w tablicy 0120 z KNR oblicz, ile cegieł dziurawek potrzeba do wykon...
 • Pytanie nr 24657 - Tynk kategorii IV jest tynkiem
 • Pytanie nr 24658 - Do tynków 1-warstwowych zalicza się tynki
 • Pytanie nr 24659 - W warunkach technicznych wykonania i odbioru robót podano, że dopuszczalne odchylenie powierzchni...
 • Pytanie nr 24660 - Tynki akrylowe, przygotowane fabrycznie w pojemnikach, wymagają przed użyciem
 • Pytanie nr 24661 - Do wyrównywania powierzchni tynku służy narzędzie przedstawione na rysunku
 • Pytanie nr 24662 - Do wykonania tynków zewnętrznych na elewacji 5-kondygnacyjnego budynku należy użyć rusztowania
 • Pytanie nr 24663 - Zgodnie z podaną zasadą oblicz powierzchnię ściany pokazanej na rysunku, jeśli będą tynkowane ośc...
 • Pytanie nr 24664 - Ile zarobi robotnik za wykonanie 250 m2 tynku kategorii III, jeżeli za wykonanie 100 m2 takiego t...
 • Pytanie nr 24665 - Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż, ile wody należy użyć do przygotowania 2 m3 zaprawy ...
 • Pytanie nr 24666 - O odwarstwieniu tynku od podłoża świadczy
 • Pytanie nr 24667 - Na podstawie przedstawionego rzutu poziomego oblicz powierzchnię ścianki przeznaczonej do rozbiór...
 • Pytanie nr 24668 - Które materiały należy przygotować do naprawy pojedynczych pęknięć muru o głębokości większej niż...
 • Pytanie nr 24669 - Oblicz koszt rozbiórki kamiennej ławy fundamentowej o wymiarach 1,2 x 0,6 x 10 m, jeżeli cena roz...
 • Pytanie nr 24670 - Na którym rysunku pokazano urządzenie służące do usuwania gruzu z nadziemnych kondygnacji budynku...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ