LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 29431 - Pracodawca zatrudniający 5 pracowników biurowych na jednej zmianie jest zobowiązany zapewnić im m...
 • Pytanie nr 29432 - W pomieszczeniach biurowych temperatura
 • Pytanie nr 29433 - W miejscach stałego pobytu ludzi eksploatacyjne natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze ni...
 • Pytanie nr 29434 - Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego nie musi zawierać
 • Pytanie nr 29435 - Oceny ryzyka zawodowego należy dokonać
 • Pytanie nr 29436 - Według przepisów czas trwania instruktażu stanowiskowego nie jest uzależniony od
 • Pytanie nr 29437 - Podczas instruktażu stanowiskowego
 • Pytanie nr 29438 - Pracownik wykonujący pracę na tokarce, frezarce, szlifierce powinien odbyć instruktaż stanowiskow...
 • Pytanie nr 29439 - Obniżenie wysokości do 2,5 m w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy stałej jest możliwe, gdy na k...
 • Pytanie nr 29440 - Stosując metodę PJSK-SCORE nie dokonuje się oceny stanowisk pracy w zakresie
 • Pytanie nr 29441 - Źródłem zagrożeń mechanicznych są
 • Pytanie nr 29442 - Głównym źródłem hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy są sprawne
 • Pytanie nr 29443 - Pracodawca jest zobowiązany zastosować proceduralne środki ochronne, przyczyniające się do elimin...
 • Pytanie nr 29444 - Pracodawca nie może stosować substancji chemicznych bez
 • Pytanie nr 29445 - Pracodawca powinien skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie w celu ustalenia zdolnośc...
 • Pytanie nr 29446 - Czerwony przycisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymywanie awaryjne urządzenia powinien być umi...
 • Pytanie nr 29447 - Pisemne instrukcje dotyczące bezpiecznego i higienicznego użytkowania maszyny nie obejmują
 • Pytanie nr 29448 - Drgania ciała wywołane wychyleniem z położenia równowagi trwałej, kiedy na ciało nie działają żad...
 • Pytanie nr 29449 - W nowoczesnych metodach prowadzenia szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy wykorzystu...
 • Pytanie nr 29450 - Na diagramie przedstawiono zamknięty układ człowiek - maszyna. Prawidłowy proces pracy człowieka ...
 • Pytanie nr 29451 - Czynniki niebezpieczne, to
 • Pytanie nr 29452 - Najmniej korzystna pozycja podczas przenoszenia ładunku została przedstawiona na fotografii
 • Pytanie nr 29453 - Najmniejsze ryzyko wystąpienia u pracownika urazu podczas pochwycenia ładunku przedstawiono na fo...
 • Pytanie nr 29454 - Cały diagram przedstawia procedurę
 • Pytanie nr 29455 - Kobiet w ciąży i karmiących piersią nie można zatrudnić
 • Pytanie nr 29456 - Pracownik laboratorium w razie skażenia materiałem zakaźnym powinien
 • Pytanie nr 29457 - Na równi z wypadkiem przy pracy nie jest traktowany wypadek, któremu pracownik uległ w czasie
 • Pytanie nr 29458 - Mikroklimat gorący na stanowiskach pracy określany jest poprzez
 • Pytanie nr 29459 - Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których występują s...
 • Pytanie nr 29460 - Narządem zmysłu równowagi oraz odpowiedzialnym za rejestrację zmian położenia ciała
 • Pytanie nr 29461 - W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej pracodawca nie jest zobowiązany do
 • Pytanie nr 29462 - Na podstawie Kodeksu pracy, w razie wypadku przy pracy, pracodawca nie jest zobowiązany do
 • Pytanie nr 29463 - Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy reguluje
 • Pytanie nr 29464 - Bezpośrednią przyczyną złamania ręki podczas upadku jest
 • Pytanie nr 29465 - Do niebezpiecznych i szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy nie zal...
 • Pytanie nr 29466 - Do podstawowych zagrożeń mechanicznych zalicza się
 • Pytanie nr 29467 - Szkolenie okresowe w formie instruktażu organizuje się dla pracowników
 • Pytanie nr 29468 - Pracownik może być ukarany karą pieniężną, gdy
 • Pytanie nr 29469 - Badanie czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym o wartości stężeń od 0,1 do 0,5 wartośc...
 • Pytanie nr 29470 - Do pomiaru poziomu natężenia dźwięku należy użyć

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ