LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2008

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 3295 - Podmiotami gospodarczymi, które realizują usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowa...
 • Pytanie nr 3296 - Podstawowe urządzenie służące do składowania towarów w magazynie o przestrzennej i wielopoziomowe...
 • Pytanie nr 3297 - Do tworzenia określonego strumienia informacji zawierającego zintegrowane dane pochodzące z różny...
 • Pytanie nr 3298 - Którą część obszaru portu morskiego zajmuje akwatorium?
 • Pytanie nr 3299 - Na zdjęciu przedstawiono sposób oznakowania opakowań zbiorczych. Jest to
 • Pytanie nr 3300 - Zestawienie prognozowanych kosztów związanych z przyjęciem, składowaniem, kompletacją i wydawanie...
 • Pytanie nr 3301 - Do klasyfikacji zapasów materiałów pod względem udziału w całkowitej wartości zużycia stosowana j...
 • Pytanie nr 3302 - W ciągu miesiąca przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje 100 sztuk wyrobów gotowych. Jeżeli koszty...
 • Pytanie nr 3303 - Do przewozu partii ładunku do jednego odbiorcy zaplanowano wykorzystać cztery pojazdy. W tym celu...
 • Pytanie nr 3304 - Samodzielne podmioty gospodarcze zwane węzłami logistycznymi składające się z magazynów, terminal...
 • Pytanie nr 3305 - Jeżeli łączny koszt magazynowania wynosi 100 000 zł, a magazyn ma powierzchnię 1 000 m2 , to wska...
 • Pytanie nr 3306 - Rachunek polegający na ustalaniu kosztów przypadających na jednostkę np. zapasu towarów lub powie...
 • Pytanie nr 3307 - Koszt eksploatacji urządzeń przeładunkowych w magazynie wynosi 30 000 zł, a ich wartość po cztere...
 • Pytanie nr 3308 - Koszty zatrudnienia pracowników w magazynie wynoszą rocznie 84 000 zł. Średnio zatrudnia się tu 6...
 • Pytanie nr 3309 - Połączenie poszczególnych ogniw w łańcuchu logistycznym odbywa się za pomocą
 • Pytanie nr 3310 - W tabeli przedstawiono koszty związane z funkcjonowaniem magazynu z podziałem na grupę kosztów za...
 • Pytanie nr 3311 - Na wytworzenie planowanych 5 000 szt. skrzyń potrzebne jest 2 500 m2 płyty. W magazynie stwierdzo...
 • Pytanie nr 3312 - Projekt rozmieszczenia stref: przyjęć, składowania i wydania, przedstawiony na rysunku, jest char...
 • Pytanie nr 3313 - W tabeli przedstawiono kryteria oceny dostawców oraz uzyskane przez nich oceny. Z analizy tych da...
 • Pytanie nr 3314 - Rozładunek środków transportu zewnętrznego, sortowanie, identyfikacja, kontrola ilościowa i jakoś...
 • Pytanie nr 3315 - W przedstawionym łańcuchu dostaw
 • Pytanie nr 3316 - Ułożenie jednostek ładunkowych bezpośrednio na posadzce, gdzie stosy ułożono w rzędach lub blokac...
 • Pytanie nr 3317 - Równomierne zużycie zapasu materiałów i zamawiania ich w określonej ilości, ze stałą częstotliwoś...
 • Pytanie nr 3318 - Dokument, którego fragment przedstawiono, to
 • Pytanie nr 3319 - Przedstawiony znak stosowany do oznakowania ładunku informuje o
 • Pytanie nr 3320 - "Zapasy w drodze" jako ilość towaru stale zamawiana, w czasie realizacji zamówienia mogą znajdowa...
 • Pytanie nr 3321 - W ciągu tygodnia przedsiębiorstwo produkujące sok malinowy potrzebuje 1000 litrów koncentratu. Je...
 • Pytanie nr 3322 - Przedstawiony znak informuje operatora urządzenia dźwigowego o sposobie postępowania z ładunkiem....
 • Pytanie nr 3323 - Przedsiębiorstwo wykonało zlecenie dostarczenia towaru do odbiorcy w pięciu dostawach. Czas ich r...
 • Pytanie nr 3324 - System zaprezentowany na schemacie wspomaga procesy logistyczne w zakresie
 • Pytanie nr 3325 - Bezpośrednią wymianę informacji - dokumentów handlowych w postaci elektronicznych komunikatów pom...
 • Pytanie nr 3326 - Ustalenie harmonogramu zakupu materiałów wymaga systematycznej oceny i weryfikacji zamówień ze wz...
 • Pytanie nr 3327 - Przedstawiono cztery zasady dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami. Która z nich dotycz...
 • Pytanie nr 3328 - Obszar logistyki, który obejmuje recyrkulację odpadów powstających w procesach zaopatrzenia, prod...
 • Pytanie nr 3329 - Który z przedstawionych opisów dotyczy regału przepływowego zastosowanego w magazynie przedsiębio...
 • Pytanie nr 3330 - W procesie projektowania supra- i infrastruktury systemu logistyki produkcyjnej można wyodrębnić ...
 • Pytanie nr 3331 - Na podstawie fragmentu dyrektywy, preferowanym sposobem w zakresie postępowania z opakowaniami jest
 • Pytanie nr 3332 - Przedsiębiorstwo produkcyjne, na podstawie zebranych i przedstawionych w tabeli danych, ustaliło ...
 • Pytanie nr 3333 - W magazynie uległo zniszczeniu przemieszczane szkło. Pracownik zranił się w dłoń, w której pozost...
 • Pytanie nr 3334 - Udział kosztów magazynowania w ogólnej wartości kosztów oblicza się dokonując analizy ich
 • Pytanie nr 3335 - Efektem prowadzenia działalności przez firmę logistyczną wraz z firmą partnerską obsługującą prze...
 • Pytanie nr 3336 - Proces produkcji wyrobu składa się z 1 000 wyodrębnionych czynności, a łączny koszt ich wykonania...
 • Pytanie nr 3337 - Podczas prac przeładunkowych środków ochrony roślin uszkodzeniu uległo opakowanie. Pracownikowi s...
 • Pytanie nr 3338 - Czynności przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie przemieszczania swoich wyrobów do odbiorców s...
 • Pytanie nr 3339 - Jedną z najważniejszych zalet transportu morskiego jest
 • Pytanie nr 3340 - Na podstawie przedstawionego dokumentu strony transakcji handlowej dokonują rozliczenia wykorzyst...
 • Pytanie nr 3341 - Przewóz towarów wózkiem platformowym obciążonym ponad jego maksymalny udźwig jest
 • Pytanie nr 3342 - Pracownik magazynu podczas ładowania elementów meblowych wykonanych z surowego drewna w celu prze...
 • Pytanie nr 3343 - Przedsiębiorca realizując zadania logistyczne ma do czynienia z opakowaniami, które posiadają szc...
 • Pytanie nr 3344 - Trasy wózków widłowych poruszających się po drogach transportowych w magazynie często się przecin...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ