LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 4
Podczas opryskiwania roślin, jakie działania możesz podjąć, aby zapobiec skażeniu punktowemu środkami ochrony roślin?

A.
B.
C.
D.