LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 11
W jakim terminie może nastąpić zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli od dnia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji?

A.
B.
C.
D.