LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 29
Komisja dokonująca przeglądu stanu technicznego stropodachu stwierdziła pojedyncze uszkodzenia izolacji termicznej - ślady przemarzania. Na podstawie zamieszczonej karty oceny zakwalifikuj zużycie stropodachu
A.
B.
C.
D.