LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 39
W przypadku rozpoczęcia budowy bez uzyskania pozwolenia, ale zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, właściwy organ

A.
B.
C.
D.