LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 38
Podaj stężenie molowe roztworu NaOH, jeżeli do zmiareczkowania 25 ml zużyto 25 ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/l

A.
B.
C.
D.