LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 33
Osobą, która może sprawować nadzór autorski i dokonać wpisu w punkcie 5. Dziennika budowy, jest
A.
B.
C.
D.