LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 21
Główną jednostką określania stężeń zanieczyszczeń gazowych w powietrzu atmosferycznym, stosowaną w rozporządzeniach Ministra Środowiska, jest

A.
B.
C.
D.