LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 31
Wskaż punkty pomiarowe, w których zostały przekroczone dopuszczalne poziomy wszystkich badanych substancji w powietrzu atmosferycznym.
A.
B.
C.
D.