LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 9
Do pomiaru wilgotności względnej powietrza, będącej stosunkiem ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze, służy

A.
B.
C.
D.