LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 7
Z zamieszczonego fragmentu Prawa wodnego regulującego gospodarowanie zasobami wodnymi wynika, że na obszarach zagrożonych powodzią dozwolona jest
A.
B.
C.
D.