LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 48
Na rysunku przedstawiono rozmieszczenie członków grupy konwojowej podczas ochrony transportu wartości pieniężnych samochodem specjalnym. Która z wymienionych poniżej osób powinna zajmować miejsce oznaczone znakiem zapytania na przedstawionym rysunku ?
A.
B.
C.
D.