LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 32
Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
A.
B.
C.
D.