LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 12
Pochodną fenotiazyny o działaniu przeciwpsychotycznym jest

A.
B.
C.
D.