LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 9
Zgodnie z kodeksem pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może

A.
B.
C.
D.