LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 4
Do wykrywania zmian odruchowych o charakterze przeczulicy skórnej wykorzystuje się technikę

A.
B.
C.
D.