LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 24
Zgodnie z przytoczonymi przepisami, co do zasady, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności starosty w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jest
A.
B.
C.
D.