LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 37
Wskaż czynność w schemacie mycia rąk wg Ayliffe'a oznaczoną literą X.
A.
B.
C.
D.