LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 38
Który z kodów uprawnień dodatkowych pacjenta dotyczy kobiety podczas ciąży, porodu lub połogu, nieobjętej z innego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym?

A.
B.
C.
D.