LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 9
Dla domu, w którym mieszkają 4 osoby zaprojektowano przydomową oczyszczalnię ścieków, w której elementem rozsączającym będą 3 nitki drenażowe. Jaka będzie długość jednej nitki, jeżeli łączna długość drenażu rozsączającego w przydomowej oczyszczalni ścieków powinna wynosić 12 m na 1 mieszkańca?

A.
B.
C.
D.