LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 12
W języku JavaScript stworzono funkcję o nazwie liczba_max porównującą trzy liczby naturalne pobrane z parametrów funkcji i zwracającą maksymalną z nich. Prawidłowe wywołanie takiej funkcji wraz z pobraniem jej wyniku będzie miało postać

A.
B.
C.
D.