LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 11
W języku skryptowym JavaScript operatory: ||, && należą do grupy operatorów

A.
B.
C.
D.