LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 6
Zgodnie z przytoczonym przepisem strona postępowania może żądać, aby poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem zawierało również
A.
B.
C.
D.