LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 22
Który podmiot sektora finansów publicznych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego?

A.
B.
C.
D.