LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 9
Sposobem ograniczenia efektu cieplarnianego jest

A.
B.
C.
D.